Hãy điền các thông tin dưới đây để nhận báo phí dịch vụ:

Contact us
84-2466.800.905
T Hsinyi
Đánh giá tích hợp

Nếu bạn quyết định thực hiện một cuộc một đánh giá chung được theo tiêu chuẩn ISO 9001 kết hợp với các tiêu chuẩn khác, bạn sẽ được giảm 30% phí đối với các tiêu chuẩn đó. Nếu bạn đánh dấu vào nhiều tiêu chuẩn trong bản đăng ký, chúng tôi sẽ chuẩn bị một đề xuất phí dịch vụ giá đánh giá tích hợp cho bạn.

Các tiết kiệm khác

Bạn đã có một hệ thống kiểm soát được chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001? Nếu chúng tôi thực hiện một cuộc đánh giá chứng nhận theo các tiêu chuẩn khác cùng với việc đánh giá tiêu chuẩn ISO 9001, chúng tôi sẽ giảm phí 20% đối với các tiêu chuẩn khác. Xin vui lòng đề cập đến điều này trong ô nhận xét.

Đánh giá tái chứng nhận

Nếu bạn đã đạt được chứng chỉ hợp lệ từ một công ty khác và yêu cầu tái chứng nhận, xin vui lòng đề cập đến điều này trong ô nhận xét. Chúng tôi sẽ tính toán đề xuất phí dịch vụ phù hợp.