CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
Chúng tôi được công nhận quốc tế về việc cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý trong phạm vi rộng, đối với rất nhiều ngành nghề khác nhau, trong lĩnh vực sản xuất cũng như dịch vụ. Từ các tiêu chuẩn được nhiều người biết tới như tiêu chuẩn ISO 9001 (Quản lý chất lượng), tiêu chuẩn ISO 14001 (Quản lý môi trường), OHSAS 18001 (Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp), cho đến các tiêu chuẩn chuyên ngành khác.
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM, THỬ NGHIỆM
Chúng tôi luôn luôn tìm kiếm giải pháp để đưa ra cách thức kinh tế và phù hợp nhất đối với mục tiêu đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn của sản phẩm đưa ra. Đối với các mục tiêu đánh giá, chúng tôi cố gắng tốt nhất để tìm ra phương pháp tối ưu - thông qua việc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, mô phỏng các điều kiện sử dụng, xác minh thông qua tính toán lý thuyết, hoặc bằng cách kết hợp các phương pháp nêu trên, trừ khi phải tuân theo một phương pháp cụ thể theo tiêu chuẩn hoặc quy định.
KIỂM ĐỊNH VÀ DỊCH VỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM
Tổ chức LL-C có sẵn một hệ thống mạng lưới các đánh giá viên có năng lực trên toàn thế giới. Chúng tôi kết hợp kinh nghiệm và trình độ của các kiểm định viên trong việc kiểm tra định kỳ trong quá trình sản xuất, lắp ráp đối với lĩnh vực lắp ráp quy mô lớn và kiểm tra thiết bị phức tạp.
ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
Chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này. Không cần thiết dành quá nhiều thời gian, nếu bạn tìm kiếm thông tin trong lĩnh vực này, người hướng dẫn của chúng tôi sẽ giải thích các nguyên tắc cơ bản cho bạn theo hướng thích hợp, thảo luận về các tình huống hoặc hướng dẫn bạn để giúp bạn giải quyết các yêu cầu của cá nhân và công việc.
AN TOÀN THÔNG TIN
An toàn thông tin là một trong những yếu tố quan trọng trong kinh doanh và quản lý công cộng. Chúng tôi cung cấp giấy chứng nhận được công nhận quốc tế theo tiêu chuẩn ISO 27001 – Hệ thống quản lý an ninh thông tin, và ISO 20000 - Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin.
QUÁ TRÌNH HÀN
Đối với lĩnh vực hàn, chúng tôi cung cấp Chứng chỉ ISO 3480 - Hệ thống chất lượng trong quá trình hàn, và Chứng chỉ EN 15085 - Hàn các phương tiện vận tải đường sắt. Là một tổ chức được công nhận trong việc chứng nhận đối với kết cấu thép theo tiêu chuẩn EN 1090, chúng tôi cung cấp Hồ sơ chuyên môn quá trình hàn (WPQR) đã được công nhận, và các thử nghiệm đối với người thợ hàn.
AN TOÀN THỰC PHẨM
Có một số các quy định quốc tế và các tiêu chuẩn liên quan đến quy trình kiểm soát trong việc sản xuất và phân phối thực phẩm, gần đây, hầu hết bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000, do tính linh hoạt và độ phức tạp của nó, đó là sự kết hợp việc quản lý hệ thống và các điểm kiểm soát tới hạn.
QUẢN LÝ RỦI RO
Chúng tôi xem xét xem Công ty có chuẩn bị đầy đủ và loại bỏ được các rủi ro hay không. Điều này đòi hỏi chuyên gia đánh giá phải có kiến thức một cách hệ thống. Về mặt luật định - Chúng tôi so sánh và xem xét nếu chính sách và quy trình an toàn là phù hợp và tuân thủ các yêu cầu luật định. Chúng tôi tìm kiếm xem Công ty có theo dõi các thay đổi về pháp luật hay không và có đảm bảo việc áp dụng các sự thay đổi đó một cách phù hợp.