Сертифициране - FSSC 22000 , ISO 22000 , HACCP и др.

Сертификация на системата за безопасност на храните ( FSSC ) , управление на безопасността на храните (FSMS) и система за управление на критичните точки (HACCP)

Защо FSSC 22000?

Ако бизнесът ви е в областта на производството на храни, сигурно знаете от опит, че не само изискванията на закона стават все по-строги, но и непрестанно се увеличава натискът на търговските вериги за добро качество и за безопасност на храните. Днес има редица международни разпоредби и норми, отнасящи се до методите за контрол в областта на производството и разпространението на хранителни стоки. FSSC 22000 не включва само изисквания на HACCP и ISO 22000, но и Pre-requisite Programs, както е предвидено в ISO / TS 22002-1:2009 и BSI-PAS 223:2011, както и FSSC допълнителни изисквания.

Структура на стандарта ISO 22000

ISO 22000

Благодарение на своята универсалност и сложност, което само по себе съчетава система за управление и контрол на критичните точки. Просто казано, че този стандарт включва, всичко работи в областта на управление на качеството и контрол на безопасността на храните. Този стандарт не разглежда в подробности за тяхната гъвкавост, за добра производствена практика, но се отнася до най-добрата методика, особено по отношение на технологичните процеси на производство, на хигиенните изисквания при производството, преноса и съхранението и системи за контрол.

Изисквания на HACCP.

Стандартът заимства изискванията на използваната от дълги години разпоредба HACCP (WHO, Codex Alimentarius). Става дума за система от первантивсни мерки (критични контролни точки) за гарантиране на отсъствието на вредност за здравето на хранителни стоки и храни на всички етапи, от производството до продажбата на краен потребител, тоест при производтвото, обработката, складирането, манипулациите, превозването и продажбите на дребно. Насоката е по-скоро към превенцията на биологичните, химическите и физическите рискове, отколкото към контрола на готовите изделия.

Система за мениджмънт –

Всички тези стандарти се станале особено желани в последно време, защото въвежда методи за управление, сходни с тези за управление на качеството. При разработването на нови хранителни стоки производителят има възможност да интегрира в технологичните процедури вътрешните изисквания към качеството на изделието с изискванията за гарантиране на изрядността на изделието.

Усъвършенстване и подобряване на системата –

целта не е да се консервира състоянието, отговарящо на настоящите предписания и политиката по сигурността, а искаме системата да се развива и усъвършенства заедно с технологичното и социално развитие във фирмата, за да бъде този процес автоматична част от управлението на фирмата и да не натоварва излишно фирмата от гледище на човешкия и финансовия фактор.

Кое е важно - по време на одита ние концентрираме вниманието си на следните места:

Идентификация на критичните зони -

това е въпрос на одиторски опит, така че да се открие кои сфери са най- рискови и заплашват безопасността на продукта.

Предпазни и коригиращи мерки -

ко в равни интервали от време правите анализ на недостатъците, които възникват и се замисляте как да предотвратите бъдещото им появяване, използвате едно от най- ефективните средства на контрол. Но, намерете колкото може повече данни за анализа.

Квалификация -

колкото и добра да е въведената система за контрол, тя няма да действа, ако служителите Ви не са информирани за процедурите, които трябва да спазват. Ние препоръчваме редовни, неофициални вътрешни курсове, водени от опитен персонал или водещи работници.

Съобразяване с промените в закона -

на базата на нашият опит , можем със сигурност да кажем, че разпоредбите няма да намаляват броя си. Важно е да се забележат промените навреме, да се анализира тяхното значение за определени продукти и да се намери най- ефективния и евтин начин за въвеждане. Опитът ни е показал, че най- ефективно въвеждането на новите наредби става поетапно, и предварително винаги да има планирана модернизация(подмяна) или системна поддръжка на оборудването.

Нашият подход към определени елементи от стандарта

7.4. Анализ и идентифициране на опасностите.

Основен елемент от системата, при който въз основа на съвременните познания, характеристиката на продукта, местните и международни препоръки се определя какви опасности могат да застрашат безопасността на хранителните продукти във вашата организация. Може да става въпрос за опит, епидемиологични и географски специфични фактори. Най-добре е за анализа да се получи възможно най-голям обем достъпна информация и да се използват много източници. Трябва да бъдат преценени всички етапи (от получаването на суровината през обработката, производството й, та чак до разпространението), на които сигурността на храните може да бъде застрашена, а рискът да бъде изтъкнат. Преценяваме различни видове рискове – микробиологичен, химически, физически (например облъчване), механични. От микробиологичните опасности са известни най-вече бактериалните заразявания (със салмонели, кампилобактерии и др.), но и заразявания с паразити (особено при месото) и вирусни, прионови (болест на Кройцфелд-Якобс). За химическите рискове също е писано твърде много, като освен директно токсичните вещества (напр. естествените микотоксини и др.) можем да посочим просто като пример вещества от средата, където е възникнала суровината, като замърсители (остатъци от пестициди, хербициди, фунгициди, полихлорирани бифенили (PCB), полициклични ароматни въглеводороди (PAU), тежки метали като кадмий, олово, живак, антибиотици, хормони), замърсявания при прибиране на реколтата (смазочни вещества, разредители), но и замърсявания с частици (пръст, ситни камъни, дърво, стъкло и т. н.…). В производствената и преработвателната верига може да се стигне до кръстосано замърсяване с други продукти, използване на неподходяща концентрация на добавки – вещества, подобряващи по някакъв начин качествата на хранителните продукти (добавките трябва да бъдат одобрени от държавата въз основа на дългогодишно познаване на токсикологичните им качества и познаване на степента на консумиране на една или друга храна в определена общност), оцветители (по-малко подходящи са татразинът и амратанът№, освен това замърсяване с почистващи и хигиенни средства, при неправилна технология – образуване на нитрозамини и т. н. В производствената и потребителската верига при абсолютното мнозинство стоки задължително трябва да се следи и температурата и влажността на средата поради това, че тези величини позволяват при определени отклонения да възникнат други рискове, или съществуващите да се увеличат значително.

5.6. Комуникация.

Насочете вниманието си в областта на комуникацията относно сигурността на храните не само към служителите си, но и към всички външни сътрудници, доставчици и особено към клиентите ви. Колкото повече знае клиентът за вашия продукт, толкова по-голямо доверие ще има.

Ще помогне ли системата за управление на сигурността на храните на маркетинга?

Изискването към система за управление на сигурността на храните е в наш общ интерес. То произтича най-вече от потребностите на крайните потребители, но и на други обработватели в хранително-производствената верига, както и от изискванията на местните разпоредби. Хората са много чувствителни по отношение на сигурността на храните. А доставчик или производител, който е излъгал доверието, много трудно ще го завоюва отново.

ISO 9001 и ISO 22000

Авторите на стандарта ISO 22000 са избрали принципа за интегриране с изисквантията на ISO 9001. Структурата на двата стандарта е много сходна и дава възможност на фирма, която има вече въведена система за управление на качеството, да го разшири по-безпроблемно с управление на безопасността на хранителните стоки. Именно общите елементи като управлението на документацията, системата за контрол и вътрешните одити, оценяването на ефективността на процесите, предложенията за развитие и редица други услеснава въвеждането му. Този факт е взет под внимание и в ценовата оферта на интегрирания одит.

Методи (стъпки) за сертифициране.

Ако сте получили нашата оферта и искате да се запознаете подробно с методите и стъпките за сертифициране, можете да ги изтеглите от

тук

Свържете се с нас
+359 2 932 9077
angeligi

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Mar 1 2013 12:00AM ERCA registration

We started a personnel certification project under the Italian accreditation (ACCREDIA) with a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

older news