Система за управление на околната среда (EMS)

Система за управление на околната среда (EMS)

Защо ISO 14000 ?

Зачитане и отговорност към околната среда. Това са двете основни причини защо дадена компания решава да прилага системата за контрол на околната среда. Няма други причини за въвеждане на система за контрол със зачитане на околната среда. Ние високо ценим клиентите, които решават да контролират производството и услугите си така, че да намалят тяхното влияние върху околната среда.

Интегриране на ISO 14001 и ISO 9001

Интегриране на системата за управление.

Двата стандарта имат много сходна структура и въпреки привидно различната тематика имат много общи неща. Интегрираната система за управление носи големи икономии както на вътрешни разходи (човешки ресурси, интегриране на процеси и на взимане на решения), така и на разходи за консултантски и сертификационни услуги.

Управление на документацията.

С нашето решение общата управленска документация се структурира според нуждите и според вече съществуващите процеси във фирмата. Тоест, не се налага да се създава нова документация според структурата на двата стандарта, а само да се въведат в съществуващата документация изискванията на двата стандарта.

Проект и разработване.

При разработването на нови изделия или услуги се налага сда се анализират законовите или вътрешни разпоредби, отнасящи се до влиянието на производствените процеси и на самия продукт след продажбата му върху околната среда. Същият екип, който едновременно с това решава изпълнението на изискванията към качеството, оценява изпълнението на екологичните критерии, по подобен начин протича тестването и проверката на пробния образец или серия.

Оценяване на ефективността на процесите.

Ако фирмата използва ефективно оценяването по зададени критерии, не е сложно да се разшири оценката с екологични критерии и процесът да се преценява интегрирано.

Нашият подход към избрани елементи от стандарта

Политика по околната среда и изисквания на закона.

Не се числим към сертификационните дружества, които само проверяват и удостоверяват дали са изпълнени разпоредбите на закона. Политиката по околната среда трябва да включва визия за дружеството и приоритетите, начина, по който фирмата иска да бъде възприемана от широката общественост. Съзнаваме, че цели, свързани с околната среда, които са отвъд рамките на разпоредбите на закона, носят допълнителни разходи, но от собствения си опит знаем, че доброто планиране в областта на околната среда носи значителни икономии и позволява на фирмата да инвестира в бъдещето. Независимо от това нашите одитори по време на одита се занимават с изпълнението на законовите разпоредби, било действащи или в процес на подготовка, и са голяма помощ най-вече за малки фирми, които не съумяват да установят точно обхвата на изискванията на закона и най-вече интерпретирането им в практиката.

Подготвеност за аварии и реагиране на аварии.

Смятаме този елемент за много важен от гледна точка на предотвратяване на щети и непредвидени разходи. За идеално изпълнение смятаме добре подготвените инструкции и указания, обучението на служители и техническите решения. Особено техническите решения елиминират фактора "човешка грешка" и за вредните производство отдаваме предпочитание на тяхното въвеждане в сравнение с разчитането на човешкия фактор. Техническите решения могат да бъдат в областта на контролните системи, физическите препятствия или преминаването на по-модерни и по-малко опасни технологии.

Мониторинг и измервания.

Днешните технологии позволяват да се наблюдават и анализират параметрите на веществата, изтичащи в околната среда. Цената на голям брой измервателни съоръжения се движи около нивото на едномесечните разходи за един служител, макар да знаем, че съществуват редица много скъпи измервателни прибори, особено за непрекъснато отчитане. Инвестициите в някои прибори се връщат бързо.

Записи.

Тъй като по принцип не сме любители на генерирането на голямо количество хартиени записи, в тази област препоръчваме дългосрочно съхраняване на голямо количество данни от извършените измервания. Препоръчваме също така да се прави писмен запис и за в случай, че измерените стойности показват голямо отклонение. Този запис трябва да съдържа причината за отклонението и описание на корективните мерки.

Счетоводство, свързано с околната среда

Какво значи "счетоводство, свързано с околната среда"?

Става въпрос за интегрирана система, при която фирмата води собствено счетоводство, като взима под внимание предизвиканите вътрешни и външни разходи за опазване на околната среда. Това счетоводство не се отличава особено от мениджърското счетоводство, то е част от него, като само при всеки разход и приход се отбелязва параметъра "влияние върху околната среда".

Използване на "счетоводството, свързано с околната среда".

Това счетоводство позволява на ръководството на фирмата да установи точно каква част от общите разходи на предприятието е свързана с околната среда, независимо дали става въпрос за опазването на тази среда или и за разходи, свързани с различни плащания и такси. Въз основа на установените данни ръководството може да вземе по-добри решения за мерките, насочени към околната среда, и за инвестициите и промените в технологията в тази област, да информира интересуващите се групи за разходите по околнтата среда и за приносите, както и да определя различни индикатори, отнасящи се до околната среда.

Разширяване на системата.

На микроикономическо ниво тази система не е задължителна и стандартът ISO 14001 не изисква тя да бъде въведена. По тази причина системата все още не е масова в практиката, но от собствения си опит знаем, че редица средни фирми са я приложили и оценяват положително приноса й. В краткосрочна перспектива се предполага по-нататъшното й разширяване.

Одит ISO 14001.

Тъй като стандартът ISO 14001 не изисква водене на счетоводство, свързано с околната среда, не бива да се опасявате, че неизползването му ще доведе до негативни резултати от одита. Въпреки това нашите одитори се насочват в хода на одита към начина за регистриране и извършване на анализи на ефекта на дейността на фирмата върху околната среда.

ISO 14001 a EN 16004

Protecting the environment goes hand in hand with saving energy. The new standard EN 16001 and ISO 50001 follow the structure established by ISO 14001 and appropriately complements it in the management of energy consumption.

EMAS and ISO 14004

EMAS covers environmental management systems in big enterprises and is very similar to the requirements of ISO 14001, but its application in practice is less frequent then certification according this standard. Perhaps because it is not a shortcut to ISO requirements and some cause greater administrative burden.

Свържете се с нас
+359 2 932 9077
angeligi

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Mar 1 2013 12:00AM ERCA registration

We started a personnel certification project under the Italian accreditation (ACCREDIA) with a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

older news