Мениджмънт на системата за безопасност на труда и опазването на здравето при труд (OHSAS 18001)

Мениджмънт на системата за безопасност на труда и опазването на здравето при труд (OHSAS 18001)

Защо OHSAS 18001?

Този стандарт е по мнението на специалистите най-универсалната разпоредба за областта на активното управление на безопасността на труда и опазването на здравето при труд. По структурата и системния си подход напомня известните стандарти ISO 9001 и ISO 14001, приложим е към всяко национално законодателство. Ако по света има разлики в строгостта на закона в отделните страни, прилагането на OHSAS 18001 ще осигури прилагането във фирмата на основните международно признати стандарти за безопасност.

Към кои основни точки се насочваме при одита?

Анализ на рисковете –

не започваме с преценяване на формалното изпълнение на разпоредбите, а преди всичко анализираме конкретната ситуация с представата какво може да стане (идентифициране на рисковете). Какви са реалните рискове за живота и здравето на служителите, и то от гледна точка на възможността от злополука, както и от гледна точка на дълготрайното влияние върху здравето. Тук най-голяма роля играе практическият опит на одиторите.

Управление на рисковете –

преценяваме дали въведените от фирмата мерки елиминират или намаляват достатъчно рисковете. Тук се проявява опитът на одитора в системния подход.

Законодателство -

тук сравняваме дали политиката по сигурността и управленските процеси включват изискванията на закона, дали във фирмата се следят промените в законодателството и последващото им приложение.

Усъвършенстване и подобряване на системата -

целта не е да се консервира състоянието, отговарящо на актуалните разпоредби и политиката по безопасността, а искаме системата да се развива и усъвършенства заедно с технологическото и социалното развитие във фирмата, за да бъде този процес автоматична част от управлението на фирмата и да не обременява фирмата от гледна точка на човешкия и финансовия фактор.

Опитът и нашите подобрения

Отношение на вашите служители към системата за управление.

След приключването на одита попитайте служителите си за това, как виждат приноса на одитора за своята работа, а също и за компетентността, подхода му и разбираемостта на въпросите.

Обхват на записите.

Разпоредбата OHSAS 18001 изисква да се водят различни записи за резултатите от дейността ви. В този случай прилагаме два подхода. Подробните записи са важни и полезни за оценяване, статистически анализи и вземане на мерки в големи фирми (над 200 - 300 души). При по-малките дружества поставяме ударението върху преценяването на всеки един случай см за себе си, и особено върху опита на хората, отговарящи за безопасността на труда във фирмата (естествено, воденето на записи съгласно изискванията на закона си остава задължително).

Мерки за безопасност.

Безопасността на труда не е евтина, ако имаме предвид технически и инвестиционни мерки във фирмата. Препоръчваме да се направи щателен анализ на безопасността при промяна в технологиите или при получаване на нова инвестиция в производственото съоръжение преди придобиването й – така ще се предпазите от допълнителни разходи за осигуряване на безопасността. Втората ни препоръка е за обучение и упражняване на служителите, което трябва да става неформално, с акцент върху конкретната използвана технология. Опитните и добре обучени служители могат да ви донесат икономии при набавянето на мерки за безопасност.

Нашият подход към избрани елементи от стандарта

5.3. Политика на безопасност.

Трябва да отговаря на характера на рисковете в дружеството, да съдържа задължението за изпълнение на разпоредбите и за подобрения. Препоръчваме в интегрираната система да се свърже подобряването на производствените технологии от гледна точка на гарантирането на качеството на производството и щадящото отношение към околната среда с подход по отношение на безопасността.

4.4.2 Обучение (тренинг), съзнание и професионална пригодност.

Ако обучавате служителите си в каквато и да било дейност, свързана с производството или с други активи на фирмата, не забравяйте да допълните част, отнасяща се до безопасността в дадената област. Така ще постигнете по-високо внимание от страна на служителите, по-добро разбиране благодарение на свързването с дадена конкретна дейност, ще спестите правене на записи и време. Въпреки това ние смятаме обучението на служителите за ключово, а получените от тях знания – за по-важни и от най-съвършеното описание в управленската документация.

4.4.3 Комуникации.

Насочете вниманието си по отношение на безопасността не само към своите служители, но и към външни сътрудници, доставчици, клиенти, не само на собственото ви работно място, но и в помещенията на вашите клиенти. Това решение може да се осъществи най-добре посредством обмислена комуникация.

4.5.1 Мониторинг и измервания.

Може би най-малко любимият елемент. Но знайте, че при доброто му и неформално приложение можете да реализирате такива икономии, че да не се налага да извършвате някои отделни анализи. Въпреки това поставяме по-голям акцент на автоматизирания мониторинг при големите фирми.

OHSAS и държавен надзор в областта на безопасността на труда

OHSAS 18001 е спецификация, с чието въвеждане се позволява на фирмата да управлява активно безопасността на труда, да предотвратява злополуки чрез изправителни и превантивни мерки, вътрешни одити, мониторинг на фирмените дейности, анализ на получените записи. Освен това системата въвежда активно проследяване на развитието на законодателството и на технологичния прогрес. Държавният надзор извършва статичен одит, оценява само състоянието на безопасност и спазването на предписанията за безопасност в даден момент. С въвеждането на системата за управление съгласно предписанията на OHSAS 18001 предотвратявате евентуални недостатъци при проверките на държавната администрация.

ISO 9001 & ISO 14001 Integration

The most commonly used combination of an integrated management system. A very similar structure of all standards can plan, monitor and make changes to processes simultaneously in order to meet all requirements.

Свържете се с нас
+359 2 932 9077
angeligi

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Mar 1 2013 12:00AM ERCA registration

We started a personnel certification project under the Italian accreditation (ACCREDIA) with a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

older news