CE značka a související předpisy

Technická pomoc pro získání CE značky

Poskytujeme technickou pomoc v rámci sestavení programu zkoušek nebo sami provedeme posouzení shody. Máme zkušenosti z řady oborů, disponujeme sítí laboratoří pro odzkoušení a také odborníky pro případ, kdy parametry výrobku ověřujeme teoretickým výpočtem nebo posouzením technické dokumentace.

Zásady udělování CE značky

Označení CE

Výrobek, který získal označení značkou CE vyhovuje všem příslušným požadavkům a předpisům EU a tudíž podstoupil nezbytně nutné postupy posouzení shody.

Zásady pro označení CE

Směrnice, umožňující připojení značky CE, se řídí příslušnými zásadami a předpisy vydané Společenstvím. Jako právoplatné označení shody pomocí značky CE je pouze, jestliže je použita metoda úplné harmonizace, při plném zákazu rozdílnosti vnitrostátních předpisů, chránící stejné veřejné zájmy jako směrnice, společně při zajištění adekvátního postupu posuzování shody podle rozhodnutí 93/465/EHS.

CE značka vs. národní označení shody

CE značka je unikátním označením, kterým se vyjadřuje shoda se všemi požadavky na výrobce i jeho výrobek dle harmonizovaných směrnic vydanými Společenstvím. Jednotlivé členské státy EU nesmějí do svých vnitrostátních normativ aplikovat jakékoli odkazy na různá označení shody, označující shodu s požadavky na výrobky značkou CE. Na druhou stranu pokud výrobek získá osvědčení o shodě v jakékoliv členské zemi EU, nesmí být bráněno jeho distribuci v jiných členských zemích.

V případě jiného národního označení výrobku je nutno prokázat:


- Musí mít výhradně jinou funkci než značka CE
- Nesmí být zaměnitelné se značkou CE
- Nesmí snižovat čitelnost a viditelnost značky CE
Veškerá povinná označení shody výrobku se stejným významem jako má označení CE, která existovala před uskutečněním harmonizace, jsou plně nahrazena značkou CE v rámci dodávek výrobků na trh EU. Národní označení shody se začínají kvalifikovat jako naprosto neslučitelná s novým přístupem označení shody dle značky CE a představují tak zjevné porušení harmonizovaných zásad a předpisů nového přístupu.

Moduly pro posuzování shody (93/465/EHS)

Rozhodnutí Rady 93/465/EHS -

uvádí moduly posuzování shody, které jsou v jednotlivých směrnicích přímo specifikovány. Jedná se o přehled úkolů, které mají být provedeny v odpovědnosti výrobce a notifikovaného orgánu, a úkolů, které výrobce může delegovat na svého zplnomocněného zástupce. Postupy posuzování shody dány jednotlivými směrnicemi jsou mírně odlišné, ovšem jejich aplikace z důvodu této odlišnosti není nikterak obtížná.
Moduly se vztahují na fázi návrhu výrobku nebo na fázi výroby, případně na obě fáze. Existuje osm základních modulů a jejich osm variant může být navzájem zkombinováno různými způsoby za účelem vytvoření úplného postupu posouzení shody.

Moduly prokazování shody


Modul A: Vnitřní kontrola výroby - zahrnuje vnitřní kontrolu návrhu a výroby, v rámci tohoto modulu není požadován žádný zásah ze strany notifikovaného orgánu.
Modul B: ES přezkoušení typu - zahrnuje fázi návrhu a musí být následován modulem určeným k posuzování fáze výroby, certifikát ES přezkoušení typu je vystaven notifikovaným orgánem.
Modul C: Shoda s typem - zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B, stanovuje shodu s typem podle certifikátu ES přezkoušení typu vystaveného v modulu B.
Modul D: Zabezpečování jakosti výroby - zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B, vychází ze systému řízení jakosti a vyžaduje zásah notifikovaného orgánu odpovědného za schválení a dozor nad systémem jakosti pro výrobu, kontrolu a zkoušení hotového výrobku, zavedeným výrobcem.
Modul E: Zabezpečování jakosti výrobků - zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B, vychází ze systému řízení jakosti a vyžaduje zásah notifikovaného orgánu odpovědného za schválení a dozor nad systémem jakosti pro kontrolu a zkoušení hotového výrobku, zavedeným výrobcem.
Modul E: Zabezpečování jakosti výrobků - zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B, vychází ze systému řízení jakosti a vyžaduje zásah notifikovaného orgánu odpovědného za schválení a dozor nad systémem jakosti pro kontrolu a zkoušení hotového výrobku, zavedeným výrobcem.
Modul F: Ověřování výrobků - zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B, notifikovaný orgán kontroluje shodu s typem podle certifikátu ES přezkoušení typu vystaveného podle modulu B a vystaví certifikát shody.
Modul G: Ověřování celku - zahrnuje fázi návrhu a fázi výroby, každý jednotlivý výrobek je přezkoušen notifikovaným orgánem, který vystaví certifikát shody.
Modul H: Komplexní zabezpečování jakosti - zahrnuje fázi návrhu a fázi výroby. Vychází z normy ISO 9001 týkající se zabezpečování jakosti a vyžaduje zásah notifikovaného orgánu odpovědného za schválení a dozor nad systémem jakosti pro návrh, výrobu, kontrolu a zkoušení hotového výrobku, zavedeným výrobcem.

Harmonizované evropské směrnice (EHS)

89/106/EHS - Stavební výrobky

Posuzování shody stavebních výrobků se provádí ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a podle NV 190/2002 v platném znění v rámci evropských harmonizovaných norem, předpisů i příslušných rozhodnutích Evropské komise. Do této oblasti patří všichni výrobci, dovozci a dodavatelé odpovídajících stavebních výrobků.

2006/42/EHS - Strojní zařízení

Posuzování shody strojního zařízení se provádí ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle NV č. 24/2003 Sb. v platném v rámci evropských harmonizovaných norem, předpisů i příslušných rozhodnutích Evropské komise. Do této oblasti patří všichni výrobci, dovozci a dodavatelé odpovídajících strojního zařízení.

2009/48/EHS - Bezpečnost hraček

Posuzování shody bezpečnosti hraček se provádí ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle NV č. 86/2011 Sb. v platném v rámci evropských harmonizovaných norem, předpisů i příslušných rozhodnutích Evropské komise. Do této oblasti patří všichni výrobci, dovozci a dodavatelé odpovídajících výrobků klasifikovaných jako hry nebo hračky.

2009/105/EHS - Jednoduché tlakové nádoby

Posuzování shody jednoduchých tlakových nádob se prování ve smyslu ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle NV č. 20/2003 Sb. v platném znění v rámci evropských harmonizovaných norem a předpisů, příslušných rozhodnutích Evropské komise. Do této oblasti patří všichni výrobci, dovozci a dodavatelé odpovídajících výrobků klasifikovaných jako jednoduché tlakové nádoby.

Mezinárodní platnost certifikátu

Jako základní podmínku pro stanovení požadavků na výrobek vybíráme vždy nejvíce mezinárodně uznávané normy a předpisy, na které postupně rozšiřujeme své akreditace, abychom pokryli co nejširší požadavky svých zákazníků. Můžeme zajistit speciální certifikáty podle požadavků zemí, které si stanovily speciální požadavky na konkrétní výrobek.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605
tereza-ba

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality