Proč certifikovat výrobek s námi

Za profesionály hovoří znalosti, zkušenosti a činy. Naši auditoři naslouchají potřebám klienta a hledají nejoptimálnější a nejekonomičtější řešení pro posouzení shody výrobku či služby s požadavky. Působíme v několika desítkách zemí světa, díky čemu zaštítíme vaše požadavky na globální úrovni.

Požadavky na kvalitní výrobek

Posuzování shody s normou

Pro získání mezinárodně uznané certifikace musí výrobek splňovat požadavky stanovené zpravidla v normách či jiných technických dokumentech. Posuzování shody, vztahující se na určitý výrobek, postup nebo službu, pro který platí stejné normy, je chápáno jako certifikace shody s normou.

Legislativní požadavky

Uvádění výrobků na trh je spojeno s řadou administrativních povinností výrobců a dovozců, které jsou uvedeny v právních předpisech. Výrobce je dle platného zákona povinen uvádět na trh pouze bezpečný produkt. Za bezpečný výrobek se považuje pouze takový, který splňuje požadavky mezinárodního právního předpisu.

ES prohlášení o shodě a značka CE

Před uvedením výrobku na trh musí být vydáno ES prohlášení o shodě, které je uděleno na základě posouzení shody výrobku s požadavky na technické předpisy. Výrobek je následně označen značkou CE.

Klasifikace výrobků a základní požadavky na výrobek

Posouzení produktu probíhá na základě klasifikace do jednotlivých modulů, které stanoví jeho náročnost a bezpečné užívání. Výrobek s nízkým rizikem (stanovuje příslušné vládní nařízení) lze posouzení provádět výrobce vlastními zdroji. Produkty s vyšší rizikem musí posuzovat pouze autorizovaná osoba.

Průmyslová odvětví a jejich výrobky

Stavební průmysl

Stavební výrobky jsou chápány jako výrobky určené výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby, kdy trvalým zabudováním výrobků do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobků trvale mění vlastnosti stavby.
Typické výrobky ve stavebním průmyslu :
- cement, vápno, sádra
- kovové konstrukční profily, plechy
- konstrukční výrobky z masivního a lepeného lamelového dřeva
- okna, střešní okna, dveře a vrata

Strojírenský průmysl

Strojírenský průmysl je velmi rozšířené a rozmanité odvětví, do tohoto průmyslu lze zhrnout zejména stroje a vybavení, zařízení pro výrobu a využití mechanické energie s výjimkou letadel, automobilů a taktních motorů, zemědělských a lesnických strojů, obráběcích strojů a jiných speciálních zařízení.

Typické výrobky ve strojírenském průmyslu:
- strojní zařízení vyjma obráběcích strojů a jiných speciálních zařízení
- výtahy
- lanovky

Tlaková zařízení

Průmyslové odvětví tlakových zařízení zahrnuje širokou škálu výrobků. Tlaková zařízení je obecně charakterizováno jako nádoba, jenž je těleso navržené a zhotovené tak, aby mohlo být naplněno určitým médiem pod tlakem, včetně součástí, které jsou k němu přímo připevněny a zasahují až k místu spojení s jiným tlakovým zařízením. Dalším hlavním představitelem tlakového zařízení je potrubí určené k přepravě tekutin, pokud jsou navzájem spojeny tak, že tvoří jeden tlakový systém, dále se zahrnují také prvky připojené k součástem vystaveným tlaku, jako jsou například příruby, hrdla, spojky, podpory a jiné.

Certifikace procesů a služeb

EN ISO 3834:2005 - Certifikace svařovacích procesů:

Svařování je klasifikováno jako zvláštní proces, jehož výsledek nemůže být vždy ověřen zkoušením po ukončení svařování. Jakost svaru musí být proto zajišťována v průběhu výroby, nikoliv kontrolami a zkouškami hotového výrobku, ale vhodným řízením svařovacích procesů. Toto řízení může být provedeno v souladu s EN ISO 3834:2005, jež zabezpečuje jakost svarů konečného výrobku, který pak splňuje specifikovaná požadovaná kritéria.
Tato norma tvoří podklad pro prokazování shody a provádění certifikace výrobků provedených pomocí svařovacího procesu. Certifikovaný výrobce prokazuje splnění všech zásad této normy - provádět jakostní proces svařování v rámci požadavků výrobkových norem či jiných předpisů.


EN ISO 22716:2007 - Správná výrobní praxe (SVP):

Tato norma je určena pro kosmetický průmysl s přihlédnutím k charakteristickým potřebám tohoto odvětví. Nabízí organizační a praktické rady řízení lidských zdrojů, technických a administrativních prvků ovlivňujících kvalitu výrobku.
(SVP) poskytuje metodické pokyny pro výrobu, kontrolu, skladování a přepravu kosmetických prostředků a představuje praktický vývoj systému zajištění kvality prostřednictvím popsání činností výrobního závodu, které jsou založeny na platných vědeckých poznatcích a na posuzování rizik.
Úkolem (SVP) je definovat činnosti, které umožňují získat výrobek, který splňuje požadované vlastnosti.

Specifikace akreditovaných norem (v rámci flexibility)

Hry a hračky:

ČSN EN 71-1+A14
EN 71-1:2005+A14:2011

ČSN EN 71-2+A1
EN 71-2:2006+A1:2007

ČSN EN 71-3
EN 71-3:1994/AC:2002

Stavební výrobky:

Konstrukční kovové průřezy/profily:

ČSN EN 1090-1
EN 1090-1

ČSN EN 10219-1
EN 10219-1

ČSN EN 10088-4
EN 10088-4

Hotové kovové výrobky:

ČSN EN 15088
EN 15 088

Zdravotnické přístroje a prostředky (software):

ČSN EN 62304
EN 62304

ČSN EN 60601-1-4
EN 60601-1-4

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality