Vystavení WPQR

LL-C (Certification) poskytuje akreditovaná osvědčení o schválení svařovacích postupů WPQR. Zpravidla jsou zkoušky prováděny do dvou pracovních dnů od přijetí vzorků a dělí se na tři fáze. O výsledku je klient informován elektronicky během následujícího pracovního dne.

Kvalifikace svařovacích postupů - WPQR

Nedestruktivní zkoušky

Vydání inspekčního certifikátu je podmíněno provedením řady nedestruktivních zkoušek, jako je vizuální prohlídka, rentgenová prohlídka (RT), zkouška ultrazvukem (UT nebo UFD), zkouška magnetickými částicemi (MT) a zkouška zjištění vad barevnou indikací s užitím kapilární metody (PT).

Destruktivní zkoušky.

Dále se provádí vhodné mechanické zkoušky, např. tahová zkouška svarového spoje, příčná zkouška tahem, podélná zkouška ohybem, příčná zkouška ohybem, nárazová zkouška.

Makroskopická, mikroskopická zkouška a jiné posouzení.

Celkové vyhodnocení svaru se zakončí makroskopickou zkouškou, posouzením tvrdosti, prověření lomového chování svarového spoje, zkouškou vrubové pevnosti, zkouškou odolnosti vůči korozi, metalografickou zkouškou, zkouškou mikrostruktury, zjištění množství feritu - stanovení Feritového čísla.

Mezinárodní síť laboratoří

Stanovili jsme si zásady, že zákazníkovi musíme nabídnout co nejširší rozsah v oblasti zkoušení, a to z hlediska rozsahu různých typů zkoušek a také z hlediska geografické dostupnosti. Tuto zásadu naplňujeme rozšiřováním vlastní sítě, pronájmem zkušebního zařízení, uzavíráním smluvních vztahů s akreditovanými laboratořemi a také propracovanou sběrnou službou vzorků, kdy v případech vzorků o malé hmotnosti se vyplatí jich odeslat do jakékoliv laboratoře na světě

Zkoušky svářečů

LL-C (Certification) zajišťuje zkoušky svářečů, páječů a svářečských operátorů pod autorizací CWS ANB (CZECH WELDING SOCIETY AUTHORIZED NATIONAL BODY) Zkušební komisaři mají odbornou způsobilost danou svým vzděláním (IWE,EWE nebo I/EWE), dlouholetou praxí v oboru a platným jmenovacím dekretem od CWS ANB. Vystavené osvědčení a certifikáty ze zkoušek svářečů mají celosvětovou platnost.

Kontaktujte nás
+420 222 310 605

Aktuality
Jan 16 2019 12:00AM ISO 45001

LL-C (Certification) oznamuje, že bylo akreditováno na normu ISO 45001 (OH&SMS) podle dokumentů IAF MD 21, IAF MD 22.

Sep 1 2018 12:00AM GDPR

LL-C (Certification) provádí nezávislý audit k posouzení splnění požadavků nařízení GDPR.

starší aktuality