Πιστοποίηση FSSC 22000, ISO 22000, HACCP

Πιστοποίηση συστημάτων ασφάλειας τροφίμων (FSSC), σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (FSMS) και HACCP

Γιατί FSSC 22000

Εάν η επιχείρησή σας είναι στον τομέα τροφίμων, έχετε εμπειρία ότι διαρκώς αυξάνονται οι νομοθετικές απαιτήσεις, αλλά επίσης και οι απαιτήσεις των δικτύων διανομής για ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων. Σήμερα υπάρχουν μια σειρά από διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή και διανομή των τροφίμων. Το πρότυπο FSSC 22000 δεν περιλαμβάνει μόνο απαιτήσεις HACCP και ISO 22000, αλλά, επίσης, προϋπόθεση προγράμματα, όπως ορίζεται από το ISO/TS 22002-1:2009 και BSI-PAS 223:2011, και πρόσθετες απαιτήσεις.

Στοιχεία δομής του ISO 22000

ISO 22000

Λόγω της ευελιξίας και πολυπλοκότητας του, συνδυάζει ένα σύστημα διαχείρισης με ένα σύστημα παρακολούθησης κρίσιμων σημείων ελέγχου. Μιλώντας απλά, το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει, τα απαιτούμενα στον τομέα διαχείρισης ποιότητας και ελέγχου ασφάλειας τροφίμων. Αυτό το πρότυπο δεν ασχολείται με λεπτομέρειες προκειμένου να διατηρεί την ευελιξία του στην την ορθή παραγωγική πρακτική, αλλά αναφέρεται στην καλύτερη μεθοδολογία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τεχνολογικές διαδικασίες παραγωγής, τις απαιτήσεις υγιεινής στα συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης και ελέγχου.

HACCP

Το πρότυπο ενσωματώνει τις απαιτήσεις της μακρόχρονης χρήσης του HACCP (WHO, Codex Alimentarius). Είναι ένα σύστημα προληπτικών μέτρων (κρίσιμα σημεία ελέγχου) για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια σε όλες τις διαδικασίες από την παραγωγή εως την διάθεση στον τελικό καταναλωτή, δηλαδή την παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, χειρισμό, μεταφορά και λιανική διανομή. Η εστίαση είναι στην πρόληψη των βιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων από τον έλεγχο των τελικών προϊόντων.

Σύστημα διαχείρισης

Όλα τα πρότυπα έχουν γίνει απαιτητά τα τελευταία χρόνια, από την υιοθέτηση διαδικασίων ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας. Ο παραγωγός στην ανάπτυξη νέων τροφίμων έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει την τεχνολογία στις εσωτερικές απαιτήσεις για την ποιότητα του προϊόντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων.

Ανάπτυξη και βελτίωση συστήματος

– ο στόχος είναι όχι για να παγιωθούν η τρέχουσα κατάσταση και η πολιτική ασφάλειας, θέλουμε το σύστημα να εξελίσσεται και να βελτιώνεται σύμφωνα με τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις στην εταιρεία, ότι αυτή η διαδικασία είναι αυτόματα συνδεδεμένη με την διαχείριση της εταιρείας, τον ανθρώπινο και οικονομικό παράγοντα.

Η εμπειρία μας και συμβολή μας στην βελτίωση σας

Η προσέγγιση των υπαλλήλων σας στο σύστημα ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, ζητήστε την άποψη υπαλλήλων σας για το πώς αντιλαμβάνονται την συμβολή του επιθεωρητή μας στην βελτίωση της εργασίας τους, καθώς και κατά πόσο οι ερωτήσεις που τους τέθηκαν ήταν κατανοητές και ουσιαστικές.

4.2 Διασπορά αρχείων, διαχείριση εξωτερικών εγγράφων.

. Στον χώρο του τροφίμου, υπάρχει μεγάλος αριθμός διεθνών και εθνικών νομοθετημάτων. Είναι πράγματι αναγκαία η δημιουργία μιας αξιόπιστης διαδικασίας διαχείρισης και επικαιροποίσης τους και κατάλληλης εσωτερικής διανομής στις αρμόδιες θέσεις εργασίας. Το πρότυπο περιέχει απαιτήσεις δημιουργίας και τήρησης αρχείων. Είναι ορθότερη η εφαρμογή διαδικασιών αυτόματής παραγωγής αρχείων που μειώνουν τον χρόνο απασχόλησης προσωπικού και βοηθούν στην στατιστική επεξεργασία δεδομένων.

7.9. Αναγνώριση και ιχνηλάτιση.

Η απαίτηση αυτή ειδικά στους τομείς παραγωγής, εμπορίας και διανομής τροφίμων είναι εξαιρετικά σημαντική. Βασίζεται στην αρχή επικοινωνίας όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα διακίνησης του τροφίμου, από την παραγωγή μέχρι και την τελική διάθεση του. Εφαρμογή έχει στους παραγωγούς τροφίμων, παραγωγούς εξοπλισμού χώρων τροφίμων, παραγωγών υλικών συσκευασίας τροφίμων, μεταφορικές εταιρείες, αποθήκες τροφίμων, μεταποιητές τροφίμων.

8. Επαλήθευση, επικύρωση και βελτίωση του FSMS.

Η περισσότερο σύνθετη απαίτηση του πρότυπου , βάση τις οποίας ανασκοπούνται και αξιολογούνται όλα τα μέτρα ελέγχου και αναζητείται ο βέλτιστος συνδυασμός που μειώνει τους κινδύνους, κάτι που αποτελεί και σκοπό δημιουργίας του προτύπου.

Η προσέγγιση μας σε συγκεκριμένες απαιτήσεις του προτύπου

7.4. Αναγνώριση και ανάλυση κινδύνων.

Οι απαιτήσεις της παραγράφου είναι ουσιαστικές για το σύστημα ελέγχου, αφού προδιαγράφουν την αναγνώριση και ανάλυση των υπαρκτών και εν δυνάμει κινδύνων στο τρόφιμο στην εταιρείας σας, βασιζόμενοι σε επικαιροποιημένη γνώση – στις προδιαγραφές του προϊόντος – εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις. Το παραπάνω μπορεί ακόμα να περιλαμβάνει και απαιτήσεις σε εμπειρία ή προσδιορισμό γεωγραφικών και επιδημιολογικών δεδομένων. Το καλύτερο είναι η συλλογή όσων περισσοτέρων δεδομένων για την ανάλυση τους, αξιοποιώντας όλες τις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης. Πρέπει σε κάθε στάδιο (από την παραλαβή πρώτων υλών, χειρισμό, παραγωγή μέχρι και την διανομή) να αναγνωρισθούν όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων. Αναγνωρίστε μικροβιολογικούς, χημικούς, και φυσικούς κινδύνους (π.χ ραδιενέργεια). Σαν μικροβιολογικοί κίνδυνοι εννοούνται η βακτηριακή επιμόλυνση (Salmonella, Campylobaktria, κλπ.), παρασιτική (ειδικά στο κρέας) και επιμολύνσεις ή μολύνσεις (Creutzfeld-Jacob disease).

Οι χημικοί κίνδυνοι είναι περισσότερο προσδιορισμένοι. Εκτός από πρωτογενείς τοξικές ουσίες (π.χ φυσικές μυκοτοξίνες κλπ) μπορούμε να δώσουμε παραδείγματα ουσιών προερχόμενα από το περιβάλλον όπου διαχειρίζονται οι πρώτες ύλες (φάρμακα μυοκτονίας – απεντόμωσης, PCBs, PAHs, βαρέα μέταλλα όπως κάδμιο, μόλυβδος, υδράργυρος, αντιβιοτικά και ορμόνες), επιμόλυνση κατά την συγκομιδή (λιπαντικά, γεωργικά φάρμακα) και μερική επιμόλυνση (χώμα πέτρες, ξύλο, γυαλί κλπ). Η διαδικασία παραγωγής και χειρισμού τροφίμων μπορεί να επιβαρύνει την ασφάλεια του τροφίμου, όπως αυξημένη και πέρα των ορίων συγκέντρωση προσθέτων, ουσιών που προστίθενται για την βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας του τροφίμου (τα πρόσθετα οφείλουν να έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες βάση μακροχρόνιων τοξικολογικών μελετών και μελετών προσδιορισμού επιτρεπόμενης ποσότητας λήψης), χρωστικές (ακατάλληλη tatrazin και amratan) όπως ακόμα κατάλοιπα υλικών καθαρισμού και απολύμανσης. Κατά την παραγωγή και μεταποίηση των τροφίμων, στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτείται ο έλεγχος της θερμοκρασίας και υγρασίας του περιβάλλοντος, εκεί όπου επιδρούν σημαντικά στο επίπεδο ασφαλείας του τροφίμου. Τα παραπάνω αναγνώριση δεδομένων και η προβλεπόμενη ανάλυση κινδύνων πρέπει ολοκληρωθεί πριν την διαμόρφωση διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

5.6. Επικοινωνία.

Η απαίτηση για επικοινωνία σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων, δεν περιορίζεται μόνο στο προσωπικό της επιχείρησης αλλά επεκτείνεται σε συνεργάτες, αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, προμηθευτές και πελάτες. Όσα περισσότερα γνωρίζει ο πελάτης για το προϊόν, τόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη αισθάνεται.

FSMS και marketing?

Η απαίτηση για επικοινωνία σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων, δεν περιορίζεται μόνο στο προσωπικό της επιχείρησης αλλά επεκτείνεται σε συνεργάτες, αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, προμηθευτές και πελάτες. Όσα περισσότερα γνωρίζει ο πελάτης για το προϊόν, τόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη αισθάνεται.

ISO 9001 και ISO 22000

Η τεχνική επιτροπή σύνταξης του πρότυπου ISO 22000 επέλεξε παραπλήσια δομή με το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας (QMS) και ικανοποιητική αλληλοσχέτιση μαζί του. Το παραπάνω δίνει την δυνατότητα σε εταιρείες που είδη εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας να το αναβαθμίσουν ή να το συσχετίσουν με ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων όπου υπάρχουν αρκετές κοινές απαιτήσεις (τεκμηρίωση διαχείρισης, εσωτερικές επιθεωρήσεις, επαλήθευση διαδικασιών, επικοινωνία). Το παραπάνω διευκολύνει αρκετά την εφαρμογή του FSMS. Το παραπάνω, το λαμβάνουμε υπόψη όταν συντάσσουμε προσφορές για την πιστοποίηση αλληλεπικαλυπτόμενων συστημάτων. Το παραπάνω οδηγεί φυσικά σε οικονομικότερες προσφορές

Διαδικασία πιστοποίησης

Εάν έχετε λάβει προσφορά μας και επιθυμείτε επιπλέον ενημέρωση για την διαδικασία πιστοποίησης, λάβετε δεδομένα από

εδώ

Contact us
+(30) 210 4961964
chrysikopoulos.vagios

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

Έχετε ενημερωθεί ότι τα πρότυπα πιστοποίησης για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 9001: 2008 και ISO 14001: 2004 λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου 2018. Τα αρχεία μας δείχνουν ότι δεν έχετε ακόμη ολοκληρώσει επιθεώρηση μετάβασης στις νέες αναθεωρήσεις αυτών των προτύπων ISO 9001: 2015 ή 14001: 2015.

Mar 1 2013 12:00AM ERCA registration

We started a personnel certification project under the Italian accreditation (ACCREDIA) with a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

older news