Безбедност во прехранбена индустрија

Систем за сертификација со безбедност на храна (FSSC), систем за управување со безбедност на храната (FSMS) и HACCP

Зошто FSSC 22000?

Ако вашата дејност е во областа на прехранбената индустрија, тогаш сте запознаени дека постои тенденција кон постојано зајакнување на законската легислатива, но исто така, и дека доаѓа до се поголем притисокот од страна на дистрибутивните мрежи за се поголем квалитет и безбедност на храната. Денес постојат голем број на меѓународни прописи и стандарди кои се однесуваат на процедурите за контрола на производството и дистрибуцијата на прехранбените производи. Сертификацијата според FSSC 22000 во себе не ги инкорпорира само барања според HACCP и ISO 22000, но исто така и барањата кои што се пропишани од страна на ISO/TS 22002-1:2009 или BSI–PAS 223:2011 (за амбалажа) и некој FSSC дополнителни барања.

Структура на ISO 22000

ISO 22000

Е познат поради неговата флексибилност и комплексност, која во себе ги комбинира системот за управување и критичните контролни точки. Едноставно кажано, овој стандард вклучува, работи од областа на управување со квалитетот и контрола на безбедноста на храната. Овој стандард не се однесува во детали за нивната подвижност, добрата производна пракса, но се однесува на најдобрата методологија, особено во однос на технолошките процеси на производство, хигиенските барања во производството, транспорт и складирање и нивните системи за контрола.

HACCP

Овој стандард ги содржи барањата на долготрајната употреба на HACCP (WHO, Codex Alimentarius). Тоа е систем на превентивни мерки (критични контролни точки) за да се осигура безбедноста на храната и храната за време на сите процеси од производство до продажба на крајниот потрошувач, имено производство, преработка, складирање, ракување, транспорт и дистрибуција на мало. Фокусот е повеќе на спречување на биолошки, хемиски и физички ризици отколку контрола на готовите производи.

Систем за управување -

Сите овие стандарди се повеќе се барани во последниве години, со оглед на воспоставување на се поголема контрола на квалитетот во согласност со процедурите за управување со квалитетот. Производителите при развојот на нови прехранбени производи имаат можност да ја интегрираат технологијата во пракса на внатрешната барања за квалитетот на производот, заедно со барањата за обезбедување на безбеден производ.

Развој и унапредување на системот -

- целта не е да се задржи моменталниот статус и безбедносната политика, сакаме системот да се развива и да дојде до подобрување на технолошките и социјалните случувања во организацијата каде што овој процес е автоматски дел од раководството, во прилог на човечките и финансиските фактори.

Искуство и наше подобрување

Пристап на вработените до системот на контрола.

По завршувањето на аудитот побарајте од своите вработени да ви го кажат своето мислење, каде тие ги гледаат придобивките од аудиторската работа и неговата експертиза, неговата надлежбност, неговиот пристап и јасност на прашања.

4.2. Записи и нивно значење, управување на надворешни документи.

Во областа на храната постојат голем број на меѓународни и локални регулаторни документи. Неопходно е да се воспостави сигурен систем за аквизиција, управување и ажурирање, како и соодветен и навремен пристап до нивната примена за оние кои се одговорни. Стандардот бара, и многу повеќе од потребата за законодавство, да се направи евиденција. Знам дека едноставен автоматски систем на набавка, ќе им помогне, најдобро е да се користат новите технологии кои ќе бараат минимум напор, а вработените можат брзо да го научат а во исто време овозможуваат на горниот и средниот менаџмент аналитичка работа.

7.9. Идентификација и следливост.

Особено во областа на производството, продажбата и транспортот на храна, овој елемент е исклучително важен. Произлегува врз основа на логичната комуникација во контекст на "синџир на исхрана" од производителите на земјоделските култури надоврзуваиќи се на производители на вештачки ѓубрива, географска локација на производителите, производители на опрема за жетва, производители на материјали за пакување, преку основните преработувачи, транспортерите, магацините, дистрибутерите, секундарни преработувачи, па се до крајниот корисник на дадениот прехранбен артикл.

8. Валидација, верификација и подобрување на FSMS.

На најсложените елементи на сите системи, дури и таму каде безбедноста на храната е стратешки разгледа, дали сите мерки заедно или во комбинација, се способни да обезбедат минимизирање и елиминирање на ризикот, за кои овие системе се наменети.

Нашиот пристап кон одделени елементи од стандардот

7.4. Анализа за опасности и нивна идентификација.

Суштинска компонента на системот, кој се базира на основа на основните карактеристики на производот, локалните и меѓународните препораки кои се дедфинирани како небезпечни можат безбедноста на храната во вашата организација да ја загрозат. Може да станува збор за искуство, епидемиолошка или географската специфичност. За анализа е најдобро да се добие колку што е можно повеќе достапни информации и да се користат повеќе ресурси. Мора да бидат земени во предвид сите нивоа (од појава на суровини преку преработка и производство, па се до дистрибуција), каде што безбедноста на храната може да биде компромитирана и потенцијалните ризици да се појават. Земаме во превид различни ризици како микробиолошки, така и хемиски, физички (на пример, зрачење) и механички. За микробиолошки опасности особено се познати бактериска контаминација (салмонела, Campylobacteria, итн), kako i паразитски (особено месото) и вирусна или прионова (Creutzfeld-Јаcоb болест).

За хемиските ризици е доста напишано, и освен примарните токсични супстанции (на пример, природен микотоксини, итн) може да дадеме пример за супстанции каде суровина се појавила како загадувач (остатоци од пестициди, хербициди, фунгициди, полихлорирани бифенили (PCBs), полициклични ароматични јаглеводороди (PAHs), тешки метали, како што се кадмиум, олово, жива, антибиотици, хормони) понатаму дополнително загадување при жетвата (масла, растворувачи) но и контаминација со честички (земја, камења, дрва, стакло, итн ...). Во производство и синџирот на преработка може да се случи и крос контаминација со други производи, користење на несоодветни концентрација на адитиви - супстанции кои на свој начин ги подобруваат својствата на храната (хранителните додатоци мора да бидат одобрени од страна на државните органи врз основа на долгорочни познавање на нивните токсиколошките својства, и познавањето на потрошувачката на дадениот продукт во дадената заедница), боила (помалку погодни tatrazin и amratan), како и контаминација со средства за чистење и санитарни супстанции, исто така употреба на несоодветна технологија може да допринесе до појавата на нитрозамини итн. Во текот на производството и потрошувачкиот синџир на исхрана кај мнозинство на стоки е неопходно следење на температурата и влажноста на животната средина, каде што овие вредности може да овозможат взник на некои ризици, или барем нивно значително зголемување. Овие размислувања, и анализи на ризикот треба да бидат примарно дадени, за да ги изградат основните механизми и процесите на FSMS.

5.6. Комуникација.

Фокусирајте го своето внимание во областа на комуникација на безбедноста на храната, не само за своите вработени, но исто така и на сите надворешни соработници, добавувачи и регулаторните органи, а особено на вашите клиенти. Колку повеќе информации имаат за вашиот продукт, толку е поголема довербата на вашите клиенти кон вас.

FSMS и маркетинг?

Барањата за систем за управување со безбедност на храна е во општ интерес на сите нас. Ове барања се особено кај крајните клиенти, но исто така и кај останатиот дел од прехранбениот синџир, и со барањата на локалната регулатива. Луѓето се многу чувствителни на безбедноста на храната. А снабдувачот или производителот кој ја изгубил довербата, тешко ја добива повторно.

ISO 9001 и ISO 22000

Авторите на ISO 22000 избрале слични принципи на интеграција како и кај СМК (QMS). Ова е предност за компании кои веќе имаат имплементирано СМК, да се надополни или зголеми менаџмен системот за FSMS, постојат заеднички елементи (документација за управување, интерен аудит, оценување на процеси, комуникација). Ова е од голема помош за FSMS имплементација. Овој факт е земен во предвид, при подготовката на интегрирана понуда. Можете да ги намалите своите трошоци.

Процес на Сертифицирање

Ако сте примиле нашата понуда и сакате да се запознаете со постапките на сертификацијата, може да ги преземете од

тука

Контактирајте не
+ 389 75 333 440
Vilma.Delova

News
Sep 1 2018 12:00AM Energy management audits

Ве информираме дека стандардите за сертификација за системите за управување со квалитет и животната средина, ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004, истекува на 15 септември 2018 година. Нашите информации покажуваат дека за време на овој транзициониот период сеуште не се сите клиенти трансферирани за нови верзии на овие стандарди ISO 9001: 2015 и 14001: 2015.

Mar 1 2013 12:00AM ERCA registration

We started a personnel certification project under the Italian accreditation (ACCREDIA) with a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

older news