CERTYFIKACJA EN ISO 22716:2007 (GMP)

Kosmetyki - Dobre Praktyki Produkcji (GMP)
EN ISO 22716:2007

Dlaczego certyfikacja EN ISO 22716:2007
z LL-C (Certification)

Zdecydowana większość z nas korzysta z produktów kosmetycznych. Przemysł kosmetyczny generuje ogromne ilości produktów we wszystkich kategoriach cenowych, a producenci na każdym kroku zachwalają fantastyczne efekty swoich wyrobów. Reklamy we wszystkich mediach atakują konsumentów, nie tylko kobiety, ale także mężczyzn i dzieci. Pamiętajmy, że kosmetyki są zazwyczaj stosowane bezpośrednio na nasze ciało, skórę wokół oczu, w intymnych partiach ciała, itd. Czy mamy świadomość jak stosowane przez nas kosmetyki są produkowane, jak powstają kuszące nas pięknymi opakowaniami produkty? Obecnie wymogi prawne w Unii Europejskiej wobec produktów kosmetycznych stanowczo się zaostrzyły, w niektórych aspektach zbliżone są do wymagań dla produktów farmaceutycznych.

Požadavky na kvalitu

Wymagania dotyczące jakości

Certyfikacja dobrej praktyki produkcyjnej w przemyśle kosmetycznym (GMP) zgodnie z normą EN ISO 22716:2007 jest systemem certyfikacji, który obejmuje swoim zakresem cały cykl produkcji od zakupu surowców, poprzez produkcję, sprawdzenie warunków sanitarnych, kontrolę jakości, wybór opakowania, przechowywanie, po postępowanie z odpadami i wyrobem niezgodnym (reklamacjami).

Produkcja kosmetyków

Certyfikat ten pozwala firmie na utworzenie skutecznego systemu kontroli jakości na wszystkich etapach produkcji, poprawę kontroli, identyfikacji, a także zwiększa wydajność i wzmacnia wiarygodność organizacji producenta. Z pewnością wielu producentów nieświadomie wykorzystuje elementy tego standardu, nie wiedząc że są to właśnie elementy normy EN ISO 22716:2007. Posiadanie tego certyfikatu oznacza dla klienta, że producent jest w stanie systematycznie zarządzać i kontrolować produkcję, zidentyfikować poszczególne substancje, materiały i odczynniki wykorzystane do produkcji zakupionego produktu. System ten gwarantuje zarządzanie ryzykiem produkcji, kontrolę surowców pod względem ustalonych kryteriów bezpieczeństwa, stosowanych w kosmetykach. Ponadto certyfikacja firmy obliguje do posiadania skutecznego systemu reagowania na reklamacje. Certyfikacja pod marką LL-C (Certification) nie oznacza tylko i wyłącznie otrzymania certyfikatu wydanego przez międzynarodową niezależną jednostkę inspekcyjną i certyfikującą, a w szczególności ocenę organizacji wydaną przez najbardziej doświadczonych audytorów w tej dziedzinie, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne, oznacza to również nie tylko sprawdzenie spełnienia wymagań prawnych, ale także laboratoriów i pozostałych dziedzin pokrewnych. Rezultatem jest nie tylko niezależna ocena zewnętrzna, która ma na celu stwierdzenie tylko zgodność z wymaganiami normy, ale także wskazanie słabych punktów i zagrożeń, w których jakość i bezpieczeństwo mogą być zagrożone.

Certyfikacja zgodnie z normą EN ISO 22716:2007 oraz EN ISO 9001:2008

LL-C (Certification) jest w stanie w pełni zintegrować certyfikację systemu zgodnego z normą EN ISO 22716 z innymi standardami funkcjonującymi już w organizacji (np. ISO 9001, itp.) na każdym etapie cyklu certyfikacji w celu ograniczenia kosztów klienta. EN ISO 22716:2007 - Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP): Standard ten jest dedykowany dla przemysłu kosmetycznego z uwzględnieniem specyficznych potrzeb tego przemysłu. Oferuje organizacji praktyczne rozwiązania odnośnie zarządzania zasobami ludzkimi, technicznymi i administracyjnymi oraz czynnikami mającymi wpływ na jakość produktu. (SVP) zawiera wytyczne dotyczące produkcji, kontroli, przechowywania i transportu kosmetyków i praktyczne opracowanie systemu zapewnienia jakości, opisujące funkcjonowanie produkcji, które opierają się na rzetelnej wiedzy naukowej i ocenie ryzyka. Zadaniem (SVP) jest określenie działań mających na celu otrzymanie produktu, który posiada wymagane właściwości.

Výroba kosmetiky

Construction:

Je to certifikace, která společnosti umožňuje mít nastaven efektivní systém kontroly kvality ve všech fázích výroby jejich produktů, zlepšuje kontrolu, identifikaci a zlepšuje výkonnost a posiluje důvěryhodnost organizace výrobce. Definuje jasné odpovědnosti a informační toky v organizaci. Aplikuje velmi známou a jednoduchou metodiku zpětné vazby v celém procesu výrobní praxe. Mnoho prvků normy již určitě výrobce plní a možná neví, že jsou to prvky normy ČSN EN ISO 22716:2007. Zákazníkům tato certifikace oznamuje, že výrobce je schopen systémově řídit a kontrolovat výrobu, sledovat jednotlivé substance, suroviny a činidla od nákupu po hotový výrobek. Řídit rizika výroby, kontrolovat suroviny z hlediska nastavených kritérií bezpečnosti, použitelnosti v kosmetice atd. Dále má certifikovaná společnost efektivní systém reakce na reklamace. S certifikací po značkou LL-C (Certification) získáte nejen ocenění od mezinárodně působící nezávislé kontrolní a certifikační organizace, ale zejména pohled těch nejzkušenějších auditorů z oboru s rozsáhlou praxí, obrovskými zkušenostmi a přehledem nejen v právních předpisech, ale i z laboratoří a dalších spojených oborů. Výsledkem bude tak nezávislý pohled zvenčí, který si klade za cíl nejen prosté konstatování shody s normou ale i odhalení slabých a kritických míst, kde může být kvalita a bezpečnost ohrožena.

Certifikace dle ČSN EN ISO 22716:2007 a ČSN EN ISO 9001:2008

LL-C (Certification) je schopná plně integrovat certifikaci podle ČSN EN ISO 22716 s jinými již třeba zavedenými standardy (ISO 9001 apod.) v jakékoliv fázi certifikačních cyklů a ušetřit tak náklady klienta.

ČSN EN ISO 22716:2007 - Správná výrobní praxe (SVP):

Tato norma je určena pro kosmetický průmysl s přihlédnutím k charakteristickým potřebám tohoto odvětví. Nabízí organizační a praktické rady řízení lidských zdrojů, technických a administrativních prvků ovlivňujících kvalitu výrobku. (SVP) poskytuje metodické pokyny pro výrobu, kontrolu, skladování a přepravu kosmetických prostředků a představuje praktický vývoj systému zajištění kvality prostřednictvím popsání činností výrobního závodu, které jsou založeny na platných vědeckých poznatcích a na posuzování rizik. Úkolem (SVP) je definovat činnosti, které umožňují získat výrobek, který splňuje požadované vlastnosti.

International validity

As a basic condition for establishing the requirements for a product we always choose the most internationally recognized standards and regulations, which gradually extend its accreditation to cover the widest requirements of its customers. We can provide special certificates as required by countries that have established special requirements for a particular product.

Kontakt
+48 / 222 085 086
sandra.rusnarczyk

Aktualnośći
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Mar 1 2013 12:00AM ERCA personnel certification

We started a project personnel certification with ERCA partner a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

starsze wiadomości