CERTYFIKACJA ISO 14001:2015 (EMS)

Zarządzanie enwironmentalnym systemem (EMS)

Dlaczego ISO 14000:2015

Dotacje Unijne i odpowiedzialność za środowisko. Są to dwa główne powody dla których firma decyduje się na certyfikację systemu zarządzania środowiskiem. Coraz bardziej są cenione firmy, które zdecydują się na zarządzanie produkcją lub/i usługami w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko.

Integracja ISO 14001 oraz ISO 9001

Integracja systemu zarządzania.

Obie normy posiadają bardzo podobne struktury, i pomimo pozornie różnej tematyki, mają wiele cech wspólnych. Zintegrowany system zarządzania przynosi wielkie oszczędności zarówno w kosztach wewnętrznych (źródła ludzkie, integracja procesów i decyzji) jak i w kosztach usług consultingowych i certyfikacyjnych.

Zarządzanie dokumentacją.

Rozwiązanie stanowi wspólna dokumentacja zarządzająca uporządkowana według potrzeb i procesów panujących w firmie. Nie ma więc potrzeby tworzenia specjalnej dokumentacji ułożonej według struktury obu norm, do istniejącej dokumentacji wystarczy tylko włączyć wymagania obu norm.

Projekt i rozwój.

W trakcie rozwoju nowych produktów lub usług istnieje konieczność analizowania przepisów prawnych i przepisów wewnętrznych dotyczących wpływu procesów produkcji i samego produktu po jego sprzedaży na środowisko naturalne. Jednocześnie ten sam zespół, który zajmuje się rozwiązaniem realizacji wymagań dotyczących jakości, ocenia realizację kryteriów ekologicznych, a następnie w podobny sposób odbywa się testowanie i sprawdzanie próbek lub serii.

Ocena wydajności procesów.

Jeśli firma w efektywny sposób wykorzystuje kryterialną ocenę procesów wydajności, łatwe jest również rozszerzenie oceny o kryteria ekologiczne i ocenianie proces w zintegrowany sposób.

Nasze podejście do wybranych elementów normy

Polityka środowiskowa i wymagania prawne.

Nasza firma nie należy do firm certyfikujących, które tylko sprawdzają realizację przepisów prawnych. Polityka środowiskowa musi obejmować również wizję firmy oraz priorytety dotyczące jej postrzegania przez opinię publiczną. Zdajemy sobie sprawę, że wraz z celami środowiskowymi wykraczającymi poza ramy przepisów prawnych powstają dodatkowe koszty, ale z naszego doświadczenia wynika, że dobre planowanie w zakresie środowiska przynosi spore oszczędności i umożliwia firmie inwestycje na przyszłość. Niemniej podczas audytu nasi audytorzy w pełni poświęcają się realizacji przepisów prawnych, zarówno obowiązujących jak i przygotowywanych, i stanowią ogromną pomoc zwłaszcza dla małych firm, które nie potrafią dokładnie określić zakresu wymagań prawnych a zwłaszcza ich interpretacji w praktyce.

Gotowość na wypadek awarii i reakcja.

Z punktu widzenia zapobiegania szkodom i nieoczekiwanym kosztom, ten element uważamy za bardzo istotny. Jego idealną realizacją są dobrze przygotowane wskazówki i instrukcje, szkolenia pracowników i rozwiązania techniczne. W szczególności rozwiązania techniczne eliminują błędy czynnika ludzkiego i zamiast ufania w czynnik ludzki, zakładom działającym w niebezpiecznych warunkach, proponujemy ich wprowadzenie. Rozwiązania techniczne mogą polegać zarówno na systemach kontroli, przeszkodach fizycznych lub też na przejściu na nowocześniejsze i mniej niebezpieczne technologie.

Monitoring i pomiar

Współczesne technologie pozwalają na obserwację i analizę parametrów substancji wypuszczanych do otoczenia. Cena wielu aparatów pomiarowych waha się w granicach jednomiesięcznych kosztów przypadających na jednego pracownika, mimo, iż wiemy, że istnieje cały szereg bardzo drogich urządzeń pomiarowych przeznaczonych przede wszystkim do wykonywania stałych pomiarów.

Zwrot nakładów inwestycyjnych w niektóre aparaty jest bardzo szybki.

Notatki. Mimo, iż generalnie nie jesteśmy zwolennikami wykonywania dużych ilości notatek na papierze, w tym przypadku zalecamy długoterminowe przechowywanie jak największej ilości danych z wykonanych pomiarów. Zalecamy również wykonywanie notatek pisemnych, w przypadkach, w których wartości posiadają znaczne odchylenia. Taki zapis powinien zawierać przyczynę odchylenia oraz opis przyjętych kroków naprawczych.

Księgowość środowiskowa

Co oznacza księgowość środowiskowa?

Jest to zintegrowany system polegający na tym, że firma prowadzi własną księgowość z uwzględnieniem kosztów wewnętrznych i zewnętrznych poniesionych na ochronę środowiska naturalnego. Nie różni się za bardzo od księgowości menadżerskiej, stanowi jej część i polega na tym, że przy każdym koszcie i zysku zostaje zapisany parametr wpływu na środowisko naturalne.Zarządzanie dokumentacją. Rozwiązanie stanowi wspólna dokumentacja zarządzająca uporządkowana według potrzeb i procesów panujących w firmie. Nie ma więc potrzeby tworzenia specjalnej dokumentacji ułożonej według struktury obu norm, do istniejącej dokumentacji wystarczy tylko włączyć wymagania obu norm.Projekt i rozwój. W trakcie rozwoju nowych produktów lub usług istnieje konieczność analizowania przepisów prawnych i przepisów wewnętrznych dotyczących wpływu procesów produkcji i samego produktu po jego sprzedaży na środowisko naturalne. Jednocześnie ten sam zespół, który zajmuje się rozwiązaniem realizacji wymagań dotyczących jakości, ocenia realizację kryteriów ekologicznych, a następnie w podobny sposób odbywa się testowanie i sprawdzanie próbek lub serii. Ocena wydajności procesów. Jeśli firma w efektywny sposób wykorzystuje kryterialną ocenę procesów wydajności, łatwe jest również rozszerzenie oceny o kryteria ekologiczne i ocenianie proces w zintegrowany sposób.

Wykorzystanie księgowości środowiskowej w praktyce.

Księgowość środowiskowa pozwala zarządowi firmy na dokładną kalkulację, jaka część ogólnych kosztów firmy jest związana ze środowiskiem naturalnym, zarówno jeśli chodzi o koszty poniesione w związku z jej ochroną, jak i koszty związane z różnego rodzaju płatnościami i opłatami. Na podstawie zdobytych informacji kierownictwo może skuteczniej decydować o krokach skierowanych na środowisko naturalne i inwestycje, jak i o zmianach technologii. Może również informować grupy zainteresowane o kosztach i zyskach środowiskowych oraz badać różne wskaźniki środowiskowe.

Rozszerzenie systemu.

Na poziomie mikroekonomiczny system ten nie jest obowiązkowy i norma ISO 14001 nie wymaga jego wprowadzenia. Dlatego ciągle nie jest powszechny w praktyce. Jednakże z naszych doświadczeń wynika, że szereg średniej wielkości firm zastosowała go i pozytywnie ocenia płynące z niego korzyści. Zakłada się jego kolejne rozszerzenie w niedalekiej przyszłości.

Audyt ISO 14001.

Ponieważ norma ISO 14001 nie wymaga prowadzenia księgowości środowiskowej, nie ma obawy, że nie korzystanie z niego może doprowadzić do negatywnych wyników audytu. Mimo to, podczas audytu nasi audytorzy są nastawieni na sposób ewidencji i przeprowadzanie analiz wpływu działalności firmy na środowisko naturalne.

EMAS i ISO 14022

EMAS obejmuje systemy zarządzania środowiskowego w dużych przedsiębiorstwach i jest bardzo podobny do wymagań ISO 14001, ale jego zastosowanie w praktyce jest rzadsze niż certyfikacja zgodnie z tą normą. Być może dlatego, że nie jest to skrót do wymagań ISO, a niektóre powodują większe obciążenie administracyjne.

Ochrona środowiska idzie w parze z oszczędnością energii. Nowa norma EN 16001 i ISO 50001 jest zgodna ze strukturą ustanowioną przez ISO 14001 i odpowiednio uzupełnia ją w zarządzaniu zużyciem energii.

Kontakt
+48 587 353 133
sandra.rusnarczyk

Aktualnośći
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Mar 1 2013 12:00AM ERCA personnel certification

We started a project personnel certification with ERCA partner a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

starsze wiadomości