CERTYFIKACJA ISO 22000:2005

Zarządzanie bezpieczeństwem artykułów spożywczych (FSMS) i system zarządzania punktami krytycznymi (HACCP)

Dlaczego ISO 22000:2005

Jeśli prowadzą Państwo działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub żywienia, z pewnością zauważyliście, że nieustannie ulegają zaostrzeniu nie tylko wymagania prawne, ale też cały czas rośnie presja łańcuchów dystrybucji na jakość i bezpieczeństwo artykułów spożywczych. Istnieje cały szereg międzynarodowych przepisów i norm dotyczących procesów kontroli w zakresie produkcji i dystrybucji artykułów spożywczych. W ostatnim czasie coraz bardziej powszechna staje się norma ISO 22000, właśnie dzięki swojej uniwersalności i kompleksowości łączenia w sobie zarządzania systemem i kontroli punktów krytycznych. Upraszczając można powiedzieć, że norma ta zawiera w sobie wszystko to, co sprawdziło się w zakresie zarządzania jakością i kontroli bezpieczeństwa artykułów spożywczych.

Struktura normy ISO 22000

Wymagania dotyczące poprawnej praktyki produkcji

– właśnie dzięki swojej uniwersalności norma nie rozwiązuje szczegółowo poprawnej praktyki produkcji, ale odsyła do już sprawdzonej metodyki w szczególności dotyczącej sposobów technologii produkcji, wymagań higienicznych podczas produkcji, transportu i przechowywania oraz systemów kontroli.

Wymagania HACCP

- norma przejmuje wymagania już długoterminowo używanego przepisu HACCP (Codex Alimentarius). Chodzi o system środków zapobiegawczych (krytycznych punktów kontrolnych) w celu zapewnienia braku wad zdrowotnych produktów i pokarmów podczas wszystkich kroków od produkcji po sprzedaż końcowemu użytkownikowi, tj. podczas produkcji, magazynowania, manipulacji, transportu i detalicznej dystrybucji. Jest on nastawiony bardziej na profilaktykę ryzyka biologicznego, chemicznego i fizycznego aniżeli na kontrolę gotowych produktów.

System zarządzania

– dzięki temu norma ta jest w ostatnim czasie bardzo poszukiwana, ponieważ wprowadza kroki zarządzania zgodne z krokami zarządzania jakością. Podczas rozwoju nowych produktów producent artykułów spożywczych ma możliwość integrowania w procesach technologicznych wymagań wewnętrznych dotyczących jakości produktu z wymaganiami dotyczącymi zapewnienia braku wad produktu.

Udoskonalanie i ulepszanie systemu

– celem nie jest zakonserwowanie stanu odpowiadającego odpowiednim przepisom i polityce bezpieczeństwa. Chcemy, aby system się rozwijał i był udoskonalany wraz z rozwojem technologicznym i społecznym w firmie, aby proces ten stał się automatyczną częścią zarządzania firmą i nie obciążał dodatkowo firmy czynnikiem ludzkim i finansowym.

Doświadczenia i nasze usprawnienia

Stosunek Państwa pracowników do systemu zarządzania.

Po zakończeniu audytu proszę zwrócić się do swoich pracowników o wyrażenie opinii na temat - jaki wkład do ich pracy ma audytor, jaka jest jego kompetencyjność, jakie ma podejście i jak są zrozumiałe pytania.

4.2. Zapisywanie i znaczenie prowadzenia zapisów, zarządzanie dokumentami zewnętrznymi.

W dziedzinie artykułów spożywczych istnieje duża ilość międzynarodowych i lokalnych dokumentów regulujących. Konieczne jest wprowadzenie niezawodnego systemu uzyskiwania, zarządzania i aktualizowania tych dokumentów, następnie należy zapewnić odpowiedni i wczesny dostęp tych dokumentów do osób odpowiedzialnych, w celu zastosowania tych dokumentów. Norma wymaga i często nad wymiar legislatywy konieczność sporządzania zapisów. Proszę sobie uświadomić, że prosty zautomatyzowany system sporządzania tych dokumentów będzie Państwu pomocny w wielu sprawach. Najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystać nowe technologie, które minimalnie obciążą pracownika i pracownicy szybko przyzwyczają się do nich. Jednocześnie pozwoli to średniemu i top menedżmentowi prowadzić działalność analityczną.

7.9. Identyfikacja i monitoring.

Szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa produkcji, sprzedaży i transportu artykułów spożywczych ten element jest najważniejszy. Bazuje na komunikacji logicznej w ramach „łańcucha żywnościowego“ od producentów produktów rolnych powiązanych z producentami nawozów, lokalizacją geograficzną hodowców, producentów maszyn do zbioru plonów, producentów materiałów opakunkowych, przez prymarnych przetwórców, spedytorów, magazyny, dystrybutorów, sekundarnych przetwórców aż po konsumenta końcowego danego towaru spożywczego.

8. Walidacja, weryfikacja i usprawnianie FSMS.

Najbardziej kompleksowy element wszystkich systemów, kiedy również w bezpieczeństwie żywności jest prowadzone strategiczne badanie, czy wszystkie środki razem lub w jakiej kombinacji są zdolne zapewnić ograniczenie na minimum czy wręcz wyeliminowanie niebezpieczeństw, dla których środki są przeznaczone.

Nasze podejście do wybranych elementów normy

7.4. Analiza niebezpieczeństw i ich identyfikacja.

Podstawowy element systemu, w którym na podstawie stanu współczesnej wiedzy, charakterystyki produktu, zaleceń lokalnych i międzynarodowych bada się rodzaje niebezpieczeństw, jakie mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa artykułów spożywczych w Waszej organizacji. Mogą to być doświadczenia oraz specyfika epidemiologiczna i geograficzna. Najlepiej je zdobyć dla analizy jak największej ilości dostępnych informacji i skorzystać z wielu źródeł. Należy rozważyć wszystkie etapy (od momentu powstania surowca poprzez obróbkę, aż po dystrybucję), w których może powstać ryzyko i bezpieczeństwo artykułów może być zagrożone. Rozważamy takie rodzaje ryzyka jak: ryzyko mikrobiologiczne, chemiczne i fizykalne (np. promieniowanie), mechaniczne. Spośród niebezpieczeństw mikrobiologicznych znane są przede wszystkim zakażenia bakteryjne (salmonellą, campylobacter, i inne), ale także pasożytami (w szczególności mięso) oraz wirusowe, priony (choroba Creutzfelda - Jacoba). Sporo się również pisze o ryzyku chemicznym, i oprócz substancji w pierwszym rzędzie toksycznych (np. naturalne mykotoksyny, i in.), możemy przytoczyć również wiele przykładów substancji ze środowiska, w których powstały one jako kontaminat (resztki pestycydów, herbicydów, fungicydów), polichlorowane bifenyle (PCB), policykliczne węglowodany aromatyczne (PAAU), metale ciężkie takie jak kadm, ołów, rtęć, antybiotyki, hormony), następnie skażenie podczas zbiorów (smary, rozpuszczalniki), ale również skażenie cząsteczkowe (gleba, kamienie, drewno, szkło, itd.). W łańcuchu produkcji i przetwórstwa może również dojść do tzw. krzyżowego skażenia innymi produktami przy użyciu nieodpowiednich stężeń substancji dodatkowych – substancji poprawiających w pewien sposób właściwości artykułu spożywczego (substancje dodatkowe muszą zostać zatwierdzone przez Państwa na podstawie długoterminowej wiedzy o ich właściwościach toksykologicznych i wiedzy na temat konsumpcji tego danego artykułu spożywczego w określonej społeczności), barwników (mniej odpowiedni jest tatrazyna i amratan), następnie również w wyniku skażenia środkami czyszczącymi i sanitarnymi, przy nieodpowiedniej technologii powstają nitrozaminy itd. W ciągu łańcucha produkcyjnego i konsumenckiego u znacznej większości towarów należy koniecznie obserwować także temperaturę i wilgotność powietrza, ponieważ przy określonych wahaniach wielkości te umożliwiają powstanie innego rodzaju ryzyka lub jego znaczne zwiększenie.

5.6. Komunikacja.

Prosimy skierować uwagę na komunikowanie się o bezpieczeństwie artykułów spożywczych, i to nie tylko Waszych pracowników, ale także wszelkich zewnętrznych współpracowników, dostawców, a w szczególności Waszych klientów. Im klient więcej wie o Waszym produkcie, tym większe będzie jego zaufanie.

Czy system zarządzania bezpieczeństwem artykułów spożywczych marketingu pomoże?

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem artykułów spożywczych leżą w powszechnym interesie nas wszystkich. Wynikają one przede wszystkim z potrzeb końcowych klientów, ale również i innych przetwórców w łańcuchu artykułów spożywczych, jak i z wymagań płynących z miejscowych rozporządzeń. Ludzie bardzo czule reagują na bezpieczeństwo artykułów spożywczych. Natomiast dostawca lub producent, który zawiódł zaufanie klientów, bardzo trudno je odzyskuje.

ISO 9001 i ISO 22000

Autorzy standardu ISO 22000 wybrali zasadę integracji z wymaganiami z ISO 9001. Struktury obu norm są bardzo podobne i umożliwiają firmie, która ma już wprowadzony system zarządzania jakością, jego mniej skomplikowane rozszerzenie o zarządzanie bezpieczeństwem artykułów spożywczych. Właśnie wspólne elementy takie jak zarządzanie dokumentacją, system kontroli i audytów wewnętrznych, oceny wydajności procesów, projekt i rozwój oraz szereg innych ułatwia jego wprowadzenie. Fakt ten uwzględniamy przy ofercie cenowej zintegrowanego audytu.

Procesy certyfikacyjne

Jeśli otrzymaliście Państwo naszą ofertę i chcecie bardziej szczegółowo zapoznać się z procesami certyfikacyjnymi, można ją pobrać tutaj.

Kontakt
+48 / 222 085 086
sandra.rusnarczyk

Aktualnośći
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Mar 1 2013 12:00AM ERCA personnel certification

We started a project personnel certification with ERCA partner a certifcate registration under the scheme ERCA. We offer 12 fields of personnel certification.

starsze wiadomości