CE značka a související předpisy

CE značka a související předpisy

Konzultace pro získání CE značky.

Pomůžeme Vám se získáním CE značky pro výrobky vyráběné v Evropské Unii i pro výrobky dovážené. Poskytujeme poradentství jaké požadavky musí výrobek splňovat, připravíme vám program zkoušek nebo sami provedeme posouzení shody. Máme zkušenosti z řady oborů, disponujeme dostatečnou sítí laboratoří pro odzkoušení a také odborníky pro případ, kdy parametry výrobku ověřujeme teoretickým výpočtem nebo posouzením technické dokumentace.

Zásady udělování CE značky

Označení CE.

Vyjadřuje shodu výrobku se všemi požadavky kladenými na výrobce na základě schválených evropských direktiv pro celkový trh EU. Značka CE, jež je výrobek vybaven, představuje prohlášení subjektu, který jej připojil nebo odpovídá za jeho připojení k danému výrobku. Značka CE tedy znamená, že výrobek vyhovuje všem příslušným požadavkům a předpisům EU a tudíž podstoupil nezbytně nutné postupy posouzení shody.

Právoplatné označení shody.

Směrnice, umožňující připojení značky CE, se řídí příslušnými zásadami a předpisy vydané Společenstvím. Jako právoplatné označení shody pomocí značky CE je pouze, jestliže je použita metoda úplné harmonizace, při plném zákazu rozdílnosti vnitrostátních předpisů, chránící stejné veřejné zájmy jako směrnice, společně při zajištění adekvátního postupu posuzování shody podle rozhodnutí 93/465/EHS.

CE značka vs. národní označení shody.

CE značka je unikátním označením, kterým se vyjadřuje shoda se všemi požadavky na výrobce jeho výrobku dle harmonizovaných směrnic vydanými Společenstvím. Jednotlivé členské státy EU nesmějí do svých vnitrostátních normativ aplikovat jakékoli odkazy na různá označení shody, označující shodu s požadavky na výrobky značkou CE. Na druhou stranu pokud výrobek získá osvědčení o shodě v jakékoliv členské zemi EU, nesmí být bráněno jeho distribuci v jiných členských zemích.

V případě jiného národního označení výrobku je nutno prokázat:


- národní označení musí mít výhradně jinou funkci než značka CE
- zjevné vyloučení záměny se značkou CE
- nesnížení čitelnosti a viditelnosti značky CE
Veškerá povinná označení shody výrobku se stejným významem jako má označení CE, která existovala před uskutečněním harmonizace, jsou plně nahrazena značkou CE v rámci dodávek výrobků na trh EU. Národní označení shody se začínají kvalifikovat jako naprosto neslučitelná s novým přístupem označení shody dle značky CE a představují tak zjevné porušení harmonizovaných zásad a předpisů nového přístupu.

Moduly pro posuzování shody (93/465/EHS)

Rozhodnutí Rady 93/465/EHS -

uvádí moduly posuzování shody, které jsou v jednotlivých směrnicích přímo specifikovány. Jedná se o přehled úkolů, které mají být provedeny v odpovědnosti výrobce a notifikovaného orgánu, a úkolů, které výrobce může delegovat na svého zplnomocněného zástupce. Postupy posuzování shody dány jednotlivými směrnicemi jsou mírně odlišné, ovšem jejich aplikace z důvodu této odlišnosti není nikterak obtížná.
Moduly se vztahují na fázi návrhu výrobku nebo na fázi výroby, případně na obě fáze. Existuje osm základních modulů a jejich osm variant může být navzájem zkombinováno různými způsoby za účelem vytvoření úplného postupu posouzení shody.

Moduly prokazování shody

Modul A: Vnitřní kontrola výroby - zahrnuje vnitřní kontrolu návrhu a výroby, v rámci tohoto modulu není požadován žádný zásah ze strany notifikovaného orgánu.
Modul B: ES přezkoušení typu - zahrnuje fázi návrhu a musí být následován modulem určeným k posuzování fáze výroby, certifikát ES přezkoušení typu je vystaven notifikovaným orgánem.
Modul C: Shoda s typem - zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B, stanovuje shodu s typem podle certifikátu ES přezkoušení typu vystaveného v modulu B.
Modul D: Zabezpečování jakosti výroby - zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B, vychází ze systému řízení jakosti a vyžaduje zásah notifikovaného orgánu odpovědného za schválení a dozor nad systémem jakosti pro výrobu, kontrolu a zkoušení hotového výrobku, zavedeným výrobcem.
Modul E: Zabezpečování jakosti výrobků - zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B, vychází ze systému řízení jakosti a vyžaduje zásah notifikovaného orgánu odpovědného za schválení a dozor nad systémem jakosti pro kontrolu a zkoušení hotového výrobku, zavedeným výrobcem.
Modul E: Zabezpečování jakosti výrobků - zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B, vychází ze systému řízení jakosti a vyžaduje zásah notifikovaného orgánu odpovědného za schválení a dozor nad systémem jakosti pro kontrolu a zkoušení hotového výrobku, zavedeným výrobcem.
Modul F: Ověřování výrobků - zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B, notifikovaný orgán kontroluje shodu s typem podle certifikátu ES přezkoušení typu vystaveného podle modulu B a vystaví certifikát shody.
Modul G: Ověřování celku - zahrnuje fázi návrhu a fázi výroby, každý jednotlivý výrobek je přezkoušen notifikovaným orgánem, který vystaví certifikát shody.
Modul H: Komplexní zabezpečování jakosti - zahrnuje fázi návrhu a fázi výroby. Vychází z normy ISO 9001 týkající se zabezpečování jakosti a vyžaduje zásah notifikovaného orgánu odpovědného za schválení a dozor nad systémem jakosti pro návrh, výrobu, kontrolu a zkoušení hotového výrobku, zavedeným výrobcem.

89/106/EHS - Stavební výrobky

Posuzování shody stavebních výrobků se provádí ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a podle NV 190/2002 v platném znění v rámci evropských harmonizovaných norem, předpisů i příslušných rozhodnutích Evropské komise. Do této oblasti patří všichni výrobci, dovozci a dodavatelé odpovídajících stavebních výrobků.

2006/42/EHS - Strojní zařízení

Posuzování shody strojního zařízení se provádí ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle NV č. 24/2003 Sb. v platném v rámci evropských harmonizovaných norem, předpisů i příslušných rozhodnutích Evropské komise. Do této oblasti patří všichni výrobci, dovozci a dodavatelé odpovídajících strojního zařízení.

2009/48/EHS - Bezpečnost hraček

Posuzování shody bezpečnosti hraček se provádí ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle NV č. 86/2011 Sb. v platném v rámci evropských harmonizovaných norem, předpisů i příslušných rozhodnutích Evropské komise. Do této oblasti patří všichni výrobci, dovozci a dodavatelé odpovídajících výrobků klasifikovaných jako hry nebo hračky.

2009/105/EHS - Jednoduché tlakové nádoby

Posuzování shody jednoduchých tlakových nádob se prování ve smyslu ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle NV č. 20/2003 Sb. v platném znění v rámci evropských harmonizovaných norem a předpisů, příslušných rozhodnutích Evropské komise. Do této oblasti patří všichni výrobci, dovozci a dodavatelé odpovídajících výrobků klasifikovaných jako jednoduché tlakové nádoby.

Mezinárodní platnost certifikátu

Jako základní podmínku pro stanovení požadavků na výrobek vybíráme vždy nejvíce mezinárodně uznávané normy a předpisy, na které postupně rozšiřujeme své akreditace, abychom pokryli co nejširší požadavky svých zákazníků. Můžeme zajistit speciální certifikáty podle požadavků zemí, které si stanovily speciální požadavky na konkrétní výrobek.

Kontaktujte nás
+421 259 396 244

AKTUALITY
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

Certifikačné štandardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svoju platnosť dňa 15. 9. 2018. Od tohto dátumu nie je možné využívať certifikáty ani certifakační loga týchto noriem. LL-C ponúka novú akreditovanú certifikáciu ISO 9001: 2015 alebo 14001: 2015.

Apr 10 2015 12:00AM New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality