Technické inspekce

Technické inspekce

Proč provádět inspekci s námi?

LL-C disponuje globální síti zkušených inspektorů. V oblasti inspekcí velkých celků a složitých zařízení preferujeme zkušenosti a kvalifikaci inspektora společně s pravidelnými kontrolami na místě výroby nebo kompletace zařízení. Pro inspekce jednodušších výrobků (kontrola funkčnosti, množství a balení) jsme schopni nabídnout přiměřené ceny díky síti inspektorů ve více než 40 zemích. Standardně s nabídkou zasíláme anonymní CV inspektora, aby objednatel mohl posoudit jeho zkušenosti před potvrzením objednávky.
Hledáme vždy řešení, jak najít ekonomicky nejschůdnější cestu provedení technické inspekce. Náklady posuzujeme vždy z hlediska komplexních nákladů pro zákazníka, bereme do úvahy náklady na zhotovení zkušebních vzorků, dopravní náklady, cestovní náklady inspektora a v neposlední řadě časový faktor.

Kdy se vyplatí objednat externí inspekční služby ?

Unikátní celky.

Určitě vždy, kdy se jedná o dodávky unikátních výrobků (investiční celky, stavby, složitá zařízení). Tedy v případech, kdy se nejedná o běžné sériově vyráběné výrobky, ale dodávky, kde jakákoliv chyba může způsobit rozsáhlé ekonomické ztráty. U sériově vyráběného výrobku zpravidla je dostačující jeho výměna, u většího projektu nekvalitně provedené subdodávky můžou způsobit zvýšené náklady související s opravami, následně s časovým posunem předání projektu a ekonomickými ztrátami objednatele s pozdějším zahájením provozu.

Vzdálený dodavatel.

Disponujeme globální sítí a naši inspektoři v globální síti jsou častokrát blíže výrobci než zástupce odběratele. Jsme schopni nabídnout inspekci v rozsahu jednodenní návštěvy po trvalejší nebo opakovanou účast u výrobce.

Legislativní požadavky.

Pokud nakupovaný výrobek podléhá legislativním požadavkům země dovozce, jsme schopni zajistit inspekční služby, jako jsou funkční zkoušky, revize, měření nebo jen kompletaci požadovaných podkladů a certifikátů od kompetentních orgánů.

Rozsahy a typy technické inspekce

Kontrola kompletního projektu.

Tento typ inspekce je vykonáván již od fáze návrhu v rámci kontroly konstrukční nebo výrobní dokumentace, následně formou inspekce přímo při výrobě, montáži nebo opravách technických zařízení a provedení závěrečných funkčních a revizních zkoušek. Při tomto typu inspekce LL-C většinou vytvoří samotný inspekční postup, který předloží k závěrečnému schválení objednateli.

Účast při výrobě a zkouškách.

Zadavatel inspekce zpravidla vypracuje rozsah inspekční činnosti a zkoušek podle svých postupů. LL-C následně kontroluje shodu s podklady dodanými zadavatelem ve formě schválené technické dokumentace, postupů, ustanovení v kontraktech nebo odkazem na veřejně dostupné normy. Na základě výsledku vydá inspekční zprávu nebo osvědčení o shodě.

Zajištění shody s legislativními požadavky

LL-C na základě základního projektu předloženého dodavatelem stanoví dodatečné požadavky vyplývající z legislativních požadavků cílové země, případně splnění těchto požadavků ověří při výrobě, kompletaci nebo funkčních zkouškách. Tento typ služby je zpravidla využíván při dodávkách, kdy generální dodavatel dodává zařízení do třetí země.

Inspekce jako bankovní nástroj.

Nabízíme kontrolu kvality, množství a balení v případech, kdy odběratel zajišťuje platbu prostřednictvím akreditivu (L/C) a osvědčení nezávislé třetí strany je jedním z požadovaných dokumentů.

Nástroj k prokázání shody

Prohlášení o shodě výrobce, dodavatele či provozovatele.

V určitých modulech, kdy v rámci posuzování shody (např. CE značka) je vyžadováno prohlášení o shodě výrobcem nebo dodavatelem, je inspekční zpráva třetí strany legitimním podkladem pro vydání tohoto osvědčení. S našimi zkušenostmi pomůžeme výrobci, dodavateli nebo provozovateli takovéhoto zařízení najít optimální řešení spolupráce od stanovení základních požadavků, provedení zkoušek po kompletní inspekční služby.

Naše obory

Disponujeme řadou vlastních i externích inspektorů zejména v oblasti dodávek:
- svařovaných ocelových konstrukcí
- zařízení pro těžbu ropy a plynu
- zařízení pro těžbu rud
- slévárenských výrobků
- strojírenských výrobků
- stavebních výrobků

Kontaktujte nás
+421 259 396 244

AKTUALITY
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

Certifikačné štandardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svoju platnosť dňa 15. 9. 2018. Od tohto dátumu nie je možné využívať certifikáty ani certifakační loga týchto noriem. LL-C ponúka novú akreditovanú certifikáciu ISO 9001: 2015 alebo 14001: 2015.

Apr 10 2015 12:00AM New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality