Strojové zariadenia

Smernica EP a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach

Posudzovania zhody strojových zariadení a certifikácia strojov

Spoločnosť LL-C (Certification) Slovakia, sro získala akreditáciu pre:

STN EN 1570-1 - Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie stoly - Časť 1: Zdvižné stoly slúžiaci do úrovne dvoch pevných nakladacích miest

Spoločnosť LL-C ponúka:

• posúdenie bezpečnosti strojných zariadení s ohľadom na splnenie základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosť podľa Nariadenia Vlády č. 176/2008 Sb.ktoré stanovujú technické požiadavky na stroje.

• posúdenie bezpečnosti strojných zariadení podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42 / ES z 17. mája 2006 o strojových zariadeniach.

• identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík podľa STN EN ISO 12100 vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo zníženie rizík

• posúdenie podľa akreditovaných noriem

• posúdenie sprievodnej technickej dokumentácie

• technickú pomoc pri posudzovaní zhody, pri vykonávaní testov vyžadovaných harmonizovanými normami a vydávanie vyhlásenia ES o zhode.

• Spoločnosť LL-C (Certification) Slovakia, sro zaistuje prípadná školenie pracovníkov výrobcu, na tvorbu požadovanej dokumentácie, as tým spojenú problematiku uvádzania strojových zariadení, a neúplných strojných zariadení na trh alebo do prevádzky.

Platná legislatíva pre strojné zariadenia

Pre oblasť EÚ:

Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42 / ES o strojových zariadeniach ao zmene a doplnení smernice 95/16 / ES.

Zoznam aktualizovaných noriem pre posudzovanie (flexibilita):

• STN EN 1570-1: 2012

• STN EN 1570-1 + A1: 2015

• STN EN ISO 12100: 2011

• STN EN ISO 13857: 2008
Oprava: Opr.1: 2010

• STN EN ISO 13849-1: 2008
Oprava: Opr.1: 2009
Oprava: Opr.2: 2014
Oprava: Opr.3: 2015

• STN EN ISO 13850: 2008

• EN 60204-1 ed.2: 2007
Zmena: A1: 2009
Oprava: Opr.1: 2011

(revízia z 28.4.2015, ďalšie predpokladaná revízia flexibility október 2015)

Kontaktujte nás
+421 259 396 244

AKTUALITY
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

Certifikačné štandardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svoju platnosť dňa 15. 9. 2018. Od tohto dátumu nie je možné využívať certifikáty ani certifakační loga týchto noriem. LL-C ponúka novú akreditovanú certifikáciu ISO 9001: 2015 alebo 14001: 2015.

Apr 10 2015 12:00AM New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality