Výrobková certifikace

Výrobková certifikace

Proč certifikovat výrobek s námi?

Hledáme vždy řešení, jak najít ekonomicky nejschůdnější cestu posouzení shody výrobku s požadavky. Pro posouzení se snažíme najít optimální metodu - zkoušením v laboratoři, imitací podmínek používání nebo ověření jen teoretickými výpočty či kombinací uvedených metod, pokud normy nebo předpisy nestanovují metodu přesnou. Náklady posuzujeme vždy z hlediska komplexních nákladů pro zákazníka, bereme do úvahy náklady na zhotovení zkušebních vzorků, dopravní náklady, cestovní náklady inspektora a v neposlední řadě časový faktor. Jako organizace působící v několika desítkách zemí světa, nabízíme své služby globálně.

Požadavky na kvalitní výrobek

Posuzování shody s normou.

Výrobková certifikace, má-li být uznávána mezinárodně, vychází z předpokladu, že posuzovaný výrobek bude splňovat předem stanovené a přijaté požadavky, uvedené zpravidla v normách nebo jiných technických dokumentech, s nimiž má být tento výrobek ve shodě. Posuzování shody, vztahující se na určitý výrobek, postup nebo službu, pro který platí stejné normy, je chápáno jako certifikace shody s normou. Stanovují se požadavky na respektování normy, kterou lze za určitých podmínek nebo pravidel doplnit požadavky jednotlivých účastníků a to za předpokladu, že budou předepsaným způsobem dokumentovány a zveřejněny.

Legislativní požadavky.

Uvádění výrobků na trh je spojeno s řadou administrativních povinností výrobců a dovozců. Vymezení těchto povinností je obsaženo v právních předpisech. Výrobce je povinen podle platného zákona uvádět na trh jen bezpečné výrobky. Za bezpečný výrobek se považuje zejména výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu, který přejímá právo Evropských společenství a kterým se stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik, která jsou s výrobkem při jeho užívání spojena.

ES prohlášení o shodě a značka CE.

Před uvedením stanoveného výrobku na trh musí být vydáno ES prohlášení o shodě a výrobek musí být označen značkou CE. Výrobce vydává ES prohlášení o shodě po úspěšném posouzení shody výrobku s požadavky technických předpisů.

Klasifikace výrobků a základní požadavky na výrobek.

Při posuzování výrobků se provádí jejich klasifikace do jednotlivých modulů, které nám stanovují jejich náročnost na jejich bezpečné užívání. U výrobků s nízkým rizikem (stanoveno vždy příslušným nařízením vlády) může výrobce posouzení shody výrobku provádět vlastními zdroji. Výrobky s vyšším rizikem je ovšem nutné nechat provést posuzování shody pomocí autorizované osoby.

Průmyslová odvětví a jejich výrobky

Stavební průmysl:

Stavební výrobky jsou chápány jako výrobky určené výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby, kdy trvalým zabudováním výrobků do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobků trvale mění vlastnosti stavby.

Typické výrobky ve stavebním průmyslu :
- cement, vápno, sádra
- kovové konstrukční profily, plechy
- konstrukční výrobky z masivního a lepeného lamelového dřeva
- okna, střešní okna, dveře a vrata


Strojírenský průmysl:

Strojírenský průmysl je velmi rozšířené a rozmanité odvětví, do tohoto průmyslu lze zhrnout zejména stroje a vybavení, zařízení pro výrobu a využití mechanické energie s výjimkou letadel, automobilů a taktních motorů, zemědělských a lesnických strojů, obráběcích strojů a jiných speciálních zařízení.

Typické výrobky ve strojírenském průmyslu:
- strojní zařízení vyjma obráběcích strojů a jiných speciálních zařízení
- výtahy
- lanovky


Tlakové zařízení:

Průmyslové odvětví tlakových zařízení zahrnuje širokou škálu výrobků. Tlaková zařízení je obecně charakterizováno jako nádoba, jenž je těleso navržené a zhotovené tak, aby mohlo být naplněno určitým médiem pod tlakem, včetně součástí, které jsou k němu přímo připevněny a zasahují až k místu spojení s jiným tlakovým zařízením. Dalším hlavním představitelem tlakového zařízení je potrubí určené k přepravě tekutin, pokud jsou navzájem spojeny tak, že tvoří jeden tlakový systém, dále se zahrnují také prvky připojené k součástem vystaveným tlaku, jako jsou například příruby, hrdla, spojky, podpory a jiné.


Výrobky hračkářského průmyslu:

Před uvedením hračky na trh musí výrobce provést příslušný postup posouzení shody dle národních nařízení, aby se prokázalo, že hračka splňuje základní požadavky.
Základní požadavky na hračky jsou chápany jako, že jakékoli hračky ani chemické látky a směsi v nich obsažené nesmějí ohrozit bezpečnost ani zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí, přičemž se berou v úvahu schopnosti uživatele a případně jeho dohledu, a to zejména v případě hraček určených pro děti mladší 36 měsíců nebo pro jiné přesně vymezené věkové skupiny.

Certifikace procesů a služeb

EN ISO 3834:2005 – Certification of welding processes:

EN ISO 3834:2005 - Certifikace svařovacích procesů:

Svařování je klasifikováno jako zvláštní proces, jehož výsledek nemůže být vždy ověřen zkoušením po ukončení svařování. Jakost svaru musí být proto zajišťována v průběhu výroby, nikoliv kontrolami a zkouškami hotového výrobku, ale vhodným řízením svařovacích procesů. Toto řízení může být provedeno v souladu s EN ISO 3834:2005, jež zabezpečuje jakost svarů konečného výrobku, který pak splňuje specifikovaná požadovaná kritéria.
Tato norma tvoří podklad pro prokazování shody a provádění certifikace výrobků provedených pomocí svařovacího procesu. Certifikovaný výrobce prokazuje splnění všech zásad této normy - provádět jakostní proces svařování v rámci požadavků výrobkových norem či jiných předpisů.


EN ISO 22716:2007 - Správná výrobní praxe (SVP):


Tato norma je určena pro kosmetický průmysl s přihlédnutím k charakteristickým potřebám tohoto odvětví. Nabízí organizační a praktické rady řízení lidských zdrojů, technických a administrativních prvků ovlivňujících kvalitu výrobku.
(SVP) poskytuje metodické pokyny pro výrobu, kontrolu, skladování a přepravu kosmetických prostředků a představuje praktický vývoj systému zajištění kvality prostřednictvím popsání činností výrobního závodu, které jsou založeny na platných vědeckých poznatcích a na posuzování rizik.
Úkolem (SVP) je definovat činnosti, které umožňují získat výrobek, který splňuje požadované vlastnosti.

Mezinárodní platnost certifikátu

Jako základní podmínku pro stanovení požadavků na výrobek vybíráme vždy nejvíce mezinárodně uznávané normy a předpisy, na které postupně rozšiřujeme své akreditace, abychom pokryli co nejširší požadavky svých zákazníků. Můžeme zajistit speciální certifikáty podle požadavků zemí, které si stanovily speciální požadavky na konkrétní výrobek.

Kontaktujte nás
+421 259 396 244

AKTUALITY
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

Certifikačné štandardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svoju platnosť dňa 15. 9. 2018. Od tohto dátumu nie je možné využívať certifikáty ani certifakační loga týchto noriem. LL-C ponúka novú akreditovanú certifikáciu ISO 9001: 2015 alebo 14001: 2015.

Apr 10 2015 12:00AM New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality