Vystavení WPQR

LL-C (Certification) poskytuje vystavení akreditovaných osvědčení o schválení svařovacích postupů WPQR. Požadovaná osvědčení se vystavují po provedení zkoušek v akreditovaných zkušebnách v krátkých termínech.

Jsme schopni provést většinu zkoušek do 2 pracovních dnů ode dne přijetí vzorků a výsledky zkoušek jsou klientům sděleny ihned po provedení zkoušky. Za běžných okolností se protokoly o provedené zkoušce zasílají elektronicky do jednoho pracovního dne od provedení zkoušky.

Stačí se obrátit na pracovníky LL-C (Certification) a ti Vám rádi pomohou splnit Váš požadavek včas.

Kvalifikace svařovacích postupů - WPQR

Nedestruktivní zkoušky

Vydání inspekčního certifikátu pro kvalifikaci postupu svařování WPQR nebo specifikaci postupu svařování WPS je podmíněno provedením řady zkoušek, jako je vizuální prohlídka, rentgenová prohlídka (RT), zkouška ultrazvukem (UT nebo UFD), zkouška magnetickými částicemi (MT) a zkouška zjištění vad barevnou indikací s užitím kapilární metody (PT).

Destruktivní zkoušky

Dalším bodem je aplikace vhodná mechanické zkoušky, např. tahová zkouška svarového spoje, příčná zkouška tahem, podélná zkouška ohybem, příčná zkouška ohybem, nárazová zkouška.

Makroskopická, mikroskopická zkouška a jiné posouzení

Celkové vyhodnocení svaru se zakončí makroskopickou zkouškou, posouzením tvrdosti, prověření lomového chování svarového spoje, zkouškou vrubové pevnosti, zkouškou odolnosti vůči korozi, metalografickou zkouškou, zkouškou mikrostruktury, zjištění množství feritu - stanovení Feritového čísla.

ISO 3834 a marketing

Naopak, marketing musí vytvářet požadavky na systém řízení kvality ve svařovacích procesech. Je důležité jak kvalitu svařovacích operací vnímá zákazník. Existuje řada oborů, kde si dodavatel vystačí se splněním požadavků výrobkových norem, ovšem je potřeba mít na zřeteli, že zákazník vnímá kvalitu nejen jako užitné vlastnosti produktu, ale posuzuje i kvalitu souvisejících logistických, výrobně podpůrných a výrobních procesů i mimo jiné způsob komunikace pro zajištění finální podoby zakázky. V řadě oborů standardizované požadavky na kvalitu neexistují nebo normy nestačí reagovat na moderní trendy. Systém řízení svařovací výroby dle ISO 3834:2005, je proto klíčovým faktorem jako vnitropodnikový systém řízení, který umožňuje managementu přijímat správná strategická rozhodnutí týkající se inovace produkce nebo například jen změny procesů pro zvýšení kvality.

Mezinárodní síť laboratoří

Stanovili jsme si zásady, že zákazníkovi musíme nabídnout co nejširší rozsah v oblasti zkoušení, a to z hlediska rozsahu různých typů zkoušek a také z hlediska geografické dostupnosti. Tuto zásadu naplňujeme rozšiřováním vlastní sítě, pronájmem zkušebního zařízení, uzavíráním smluvních vztahů s akreditovanými laboratořemi a také propracovanou sběrnou službou vzorků, kdy v případech vzorků o malé hmotnosti se vyplatí jich odeslat do jakékoliv laboratoře na světě

Zkoušky svářečů

LL-C (Certification) zajišťuje zkoušky svářečů, páječů a svářečských operátorů pod autorizací CWS ANB (CZECH WELDING SOCIETY AUTHORIZED NATIONAL BODY) Zkušební komisaři mají odbornou způsobilost danou svým vzděláním (IWE,EWE nebo I/EWE), dlouholetou praxí v oboru a platným jmenovacím dekretem od CWS ANB. Vystavené osvědčení a certifikáty ze zkoušek svářečů mají celosvětovou platnost.

Kontaktujte nás
+421 259 396 244

AKTUALITY
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

Certifikačné štandardy ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004 končí svoju platnosť dňa 15. 9. 2018. Od tohto dátumu nie je možné využívať certifikáty ani certifakační loga týchto noriem. LL-C ponúka novú akreditovanú certifikáciu ISO 9001: 2015 alebo 14001: 2015.

Apr 10 2015 12:00AM New ISO 9001:2015

Zabezpečujeme školenia, aby sme pomohli našim audítorom a klientom pochopiť požiadavky revízie normy ISO 9001. Cieľom LL-C (Certification) je predstaviť zmeny v oblasti manažmentu kvality prostredníctvom jednodňových kurzov ERCA. Naši audítori môžu vykonávať audity podľa požiadaviek ISO 9001: 2015 a zabezpečia, aby váš prechod na novú normu bol hladký a transparentný. Toto preskúmanie poskytne vašej organizácii štruktúrovanú pomoc vyzdvihnúť rozsah, do akej miery existujúce systémy a kontroly pokrývajú požiadavky normy ISO 9001, alebo určiť implementáciu akčného plánu, kde je potrebné. Obráťte sa na nás dnes a začnite s procesom prechodu na ISO 9001: 2015.

staršie aktuality