Dấu CE và các quy định liên quan.

Dấu CE và các quy định liên quan.

Tư vấn để đạt được chứng nhận CE

Chúng tôi có thể giúp bạn đạt được dấu chứng nhận CE để gắn lên các sản phẩm sản xuất trong phạm vi Liên minh Châu Âu cũng như trên các sản phẩm được nhập khẩu từ các quốc gia khác. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn về những yêu cầu mà sản phẩm phải đáp ứng được, chuẩn bị một chương trình để thử nghiệm, hoặc sẽ tự đánh giá về sự phù hợp tiêu chuẩn. Chúng tôi đã có kinh nghiệm trong một số lĩnh vực, với một hệ thống mạng lưới đầy đủ các phòng thí nghiệm để thực hiện các kiểm định và thuê các chuyên gia trong trường hợp các thông số của một sản phẩm phải được xác nhận thông qua việc tính toán lý thuyết hoặc bằng cách đánh giá tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.


Các nguyên tắc để được cấp dấu CE

Dấu CE:

Biểu thị rằng một sản phẩm phù hợp với tất cả các yêu cầu đặt ra cho các nhà sản xuất trên cơ sở các chỉ thị đã được liên minh Châu Âu phê duyệt nhằm điều phối toàn bộ thị trường EU. Sản phẩm mang dấu CE biểu thị sự phù hợp của sản phẩm và các thành phần cấu thành sản phẩm đối với qui ddnhj của EU.

Dấu hợp pháp về Sự phù hợp tiêu chuẩn:

Việc áp dụng dấu CE tuân theo các nguyên tắc và các quy định cụ thể do EU đưa ra. Dấu CE như một con dấu hợp pháp chứng nhận sự phù hợp, nó chỉ đạt được khi sử dụng phương pháp hoàn toàn hài hoà, không có sự khác biệt về các quy định của từng quốc gia nhằm bảo vệ lợi ích công cộng theo cùng một quy định, cùng với đảm bảo một quy trình đánh giá đầy đủ sự phù hợp tiêu chuẩn theo quyết định 93/465/EEC.

Dấu CE và Dấu quốc gia về sư phù hợp:

Dấu CE là một biểu tượng đặc biệt về Sự phù hợp tiêu chuẩn bao hàm tất cả các yêu cầu đặt ra đối với sản phẩm của nhà sản xuất phù hợp với các quy định hài hoà được đưa ra bởi Liên minh Châu Âu (EU). Các quốc gia thành viên EU riêng biệt không được phép đưa vào tiêu chuẩn quốc gia của họ bất kỳ tài liệu liên quan nào đối với: các dấu hiệu về Sự phù hợp tiêu chuẩn, xác định Sự phù hợp tiêu chuẩn với các yêu cầu liên quan đến sản phẩm mang nhãn hiệu CE.

Trong trường hợp có một dấu hiệu khác của quốc gia đối với sản phẩm thì cần phải có những trợ giúp sau:

- Dấu hiệu quốc gia phải liên quan tới chức năng khác với chức năng của dấu CE - phải được làm rõ, không gây nhầm lẫn với dấu CE - Không làm giảm khả năng nhận diện và hiển thị của dấu CE, tất cả các dấu hiệu yêu cầu về Sự phù hợp tiêu chuẩn của sản phẩm (CCZ) có cùng một ý nghĩa như dấu CE, đã tồn tại trước kia sẽ được hoàn toàn thay thế bằng dấu hiệu CE khi đưa sản phẩm vào thị trường EU. Các dấu hiệu phù hợp của quốc gia được đánh giá là hoàn toàn không thích hợp với cách tiếp cận mới về dấu Sự phù hợp theo quy định với dấu CE và do đó nó là sự vi phạm khá rõ ràng các nguyên tắc hài hòa và quy định của cách tiếp cận mới.

Các hạng mục đánh giá Sự phù hợp tiêu chuẩn (93/465/EEC)

Quyết định 93/465/EEC của Hội đồng:

đưa ra các mô đun phục vụ cho mục đích đánh giá Sự phù hợp, chúng được trực tiếp quy định trong các chỉ thị cụ thể. Đây là danh sách công việc phải thực hiện căn cứ vào trách nhiệm của nhà sản xuất và tổ chức chứng nhận được chỉ định. Thủ tục đánh giá Sự phù hợp phát sinh từ các chỉ thị đặc biệt có sự khác nhau, tuy nhiên việc áp dụng chúng không gặp khó khăn bởi nguyên nhân của sự khác biệt này. Các mô-đun áp dụng đối với giai đoạn thiết kế một sản phẩm hay giai đoạn sản xuất hoặc cho cả hai giai đoạn. Có tám mô-đun cơ bản có thể được kết hợp theo nhiều cách khác nhau cho các mục đích của việc tạo ra một thủ tục đánh giá Sự phù hợp.

Các mô đun cung cấp đánh giá Sự phù hợp


Modul A: Kiểm tra nội bộ sản xuất- liên quan đến việc kiểm tra nội bộ trong quá trình thiết kế và sản xuất, trong mô-đun này yêu cầu không can thiệp vào một phần của tổ chức chứng nhận được chỉ định.
Modul B: Xác minh dạng EC liên quan đến giai đoạn đề xuất và phải được tiếp nối theo sau là các mô-đun xác định cho việc đánh giá đối với giai đoạn sản xuất, chứng nhận EC xác minh các hình thái được đưa ra bởi tổ chức được thông báo.
Modul C: Sự phù hợp tiêu chuẩn với các loại- bao gồm giai đoạn sản xuất và theo module B, xác định Sự phù hợp tiêu chuẩn với các loại theo xác minh dạng EC được ban hành trong module B.
Modul D: Đảm bảo chất lượng sản xuất- liên quan đến giai đoạn sản xuất và theo sau module B, phát sinh từ hệ thống kiểm soát chất lượng và yêu cầu can thiệp của tổ chức chứng nhận có trách nhiệm phê duyệt và giám sát đối với hệ thống chất lượng trong việc sản xuất, giám định và thử nghiệm sản xuất thành phẩm, được đưa ra bởi nhà sản xuất.
Modul E: Đảm bảo chất lượng sản phẩm- liên quan đến giai đoạn sản xuất và theo sau module B, phát sinh từ hệ thống kiểm soát chất lượng và yêu cầu can thiệp của tổ chức chứng nhận có trách nhiệm phê duyệt và giám sát đối với hệ thống kiểm soát chất lượng và kiểm tra thành phẩm, được đưa ra bởi nhà sản xuất.
Modul F: Xác minh sản phẩm- liên quan đến giai đoạn sản xuất và tiếp sau module B, tổ chức chứng nhận kiểm tra Sự phù hợp tiêu chuẩn với các dạng theo xác minh dạng EC được đưa ra trong module B và ban hành chứng chỉ phù hợp.
Modul G: Xác minh toàn bộ – involves the phase of production and follows module B, the notified body checks conformity with the type in accordance with the EC certificate verifying the type issued in accordance with module B and issues the conformity certificate.
Modul H: Tích hợp chất lượng - liên quan đến giai đoạn thiết kế và giai đoạn sản xuất. Nó phát sinh từ tiêu chuẩn ISO 9001 liên quan đến việc cung cấp chất lượng và các yêu cầu của tổ chức chứng nhận có trách nhiệm phê duyệt và giám sát hệ thống chất lượng trong việc thiết kế, sản xuất, kiểm tra, thử nghiệm các sản phẩm hoàn thiện, được giới thiệu bởi nhà sản xuất..

Chỉ thị hài hòa của Liên minh Châu Âu (EEC)

89/106/EEC – Sản phẩm xây dựng:

Sự phù hợp tiêu chuẩn của sản phẩm xây dựng được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của khu vực đã được sửa đổi trong phạm vi các tiêu chuẩn chung của châu Âu, các quy định và các quyết định cụ thể của Hội đồng Châu Âu. Lĩnh vực này liên quan đến tất cả các nhà sản xuất, nhập khẩu và các nhà cung cấp các sản phẩm cụ thể được phân loại là sản phẩm xây dựng.

2006/42/EEC – Máy móc:

Sự phù hợp tiêu chuẩn của máy móc được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của khu vực đã được sửa đổi trong phạm vi các tiêu chuẩn chung của châu Âu, các quy định và các quyết định cụ thể của Hội đồng Châu Âu. Lĩnh vực này liên quan đến tất cả các nhà sản xuất, nhập khẩu và các nhà cung cấp các sản phẩm cụ thể được phân loại là các sản phẩm máy móc.

2009/48/EEC –An toàn của đồ chơi:

Sự phù hợp tiêu chuẩn của đồ chơi được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của khu vực đã được sửa đổi trong các tiêu chuẩn hài hoà châu Âu, quy định và các quyết định của Hội đồng châu Âu. Lĩnh vực này liên quan đến tất cả các nhà sản xuất, nhập khẩu và các nhà cung cấp các sản phẩm cụ thể được phân loại là trò chơi hoặc đồ chơi.

2009/105/EEC– Ống chịu lực đơn giản:

Sự phù hợp tiêu chuẩn tiêu chuẩn đối với ống chịu lực đơn giản được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của khu vực đã được sửa đổi trong các tiêu chuẩn hài hoà châu Âu, quy định và các quyết định cụ thể của Hội đồng châu Âu. Lĩnh vực này liên quan đến tất cả các nhà sản xuất, nhập khẩu và các nhà cung cấp các sản phẩm cụ thể được phân loại là ống chịu lực đơn giản.

International validity

As a basic condition for establishing the requirements for a product we always choose the most internationally recognized standards and regulations, which gradually extend its accreditation to cover the widest requirements of its customers. We can provide special certificates as required by countries that have established special requirements for a particular product.

Certification process

If you have received our offer and wish to become more familiar with the certification progress, you can download

here

Contact us
84-2466.800.905
T Hsinyi

News
Sep 1 2018 12:00AM ISO 9001, ISO 14001

The ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004 certification standards expire on September 15, 2018. Certificates and certification logos of these standards can not be used Since this date . LL-C offers a new accredited ISO 9001: 2015 or 14001: 2015 certification.

Sep 19 2014 12:00AM NEW ISO 27001 ACCREDITATION

LL-C (Certification) was successfully assessed for offering and providing the audits in accordance to ISO/IEC 27001:2013 standard.

older news